นายอำเภอฝาง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายอำเภอฝาง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง โรงพยาบาลฝาง สาธารณสุขอำเภอฝาง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีกำหนดช่วงดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ป้องปรามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ยานพาหนะ หรือขับขี่ด้วยความเร็วสูง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณถนนหน้าวัดหาดสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น