การประกวด เทพีสงกรานต์ ธิดาสะโป้ก

งานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลอง) ประจำปี 2567 “แอ่วสงกรานต์ยามราตรี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองลอง สรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ”

นายสมชาย จารุรัชต์ นายกทต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ แจ้งผลแข่งขันสะโป้กและการประกวดธิดาสะโป้กวันที่ 12 เมษายน2567ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อดังนี้

ชนะเลิศ ได้แก่ นายสรายุทธ์ กาละวงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย ถ้วยรางวัล สายสะพาย เกียรติบัตร
ผู้ส่งเข้าประกวด – นางพิพาวรรณ สมัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพริมาภรณ์ สุรีย์ หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่ เกียรติบัตร
ผู้ส่งเข้าประกวด- นางฉวี ขวัญแก้วผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายมณธิชา เววา หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา เกียรติบัตร
ผู้ส่งเข้าประกวด – นายวิทยา แสนคำมูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา และนายเศรฐวงศ์ หล้าวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 (เกียรติบัตร ได้แก่ หมู่ 1บ้านแม่เกี่ยม หมู่ 2 บ้านแม่จองไฟ หมู่ 3 บ้านนาแก หมู่ 4 บ้านนาหลวง หมู่ 5 บ้านนาจอมขวัญ หมู่ 6 บ้านนาหม้อ หมู่ 8 บ้านห้วยอ้อ หมู่ 10 บ้านดอนมูล หมู่ 11 บ้านแม่ลานเหนือ หมู่ 12 บ้านแม่ลานใต้ หมู่ 14 บ้านแม่ลานพัฒนา

การแข่งขัน สะโป้ก ประเภทหมู่บ้าน

ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 14 บ้านแม่ลานพัฒนา (ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
ผู้ส่งเข้าแข่งขัน นางสายพิณ เครือแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่ลานพัฒนา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านนาหม้อ เกียรติบัตร
ผู้ส่งเข้าแข่งขัน นางธนพร ใจสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาหม้อ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้อ เกียรติบัตร
ผู้ส่งเข้าแข่งขัน นายคมสันต์ ใจป้อ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 เกียรติบัตร หมู่ 1 บ้านแม่เกี่ยม หมู่ 2บ้านแม่จองไฟ หมู่ 3 บ้านนาแก หมู่ 4 บ้านนาหลวง หมู่ 5บ้านนาจอมขวัญ หมู่ 7 บ้านดอนทราย หมู่ 9 บ้านข่วงเปา หมู่ 10 บ้านดอนมูล หมู่ 11 บ้านแม่ลานเหนือ หมู่ 12 บ้านแม่ลานใต้ หมู่ 13 บ้านนาไผ่

การแข่งขันสะโป้ก ประเภทประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม นางประมวลพร เมฆนิกร รางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมนางกัญญา วันแก้ว รางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม อสม หมู่ที่ 6 บ้านนาหม้อ – สท.มุกดา ปันเต็ม รางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม อปพร กิตติศักดิ์ อินต๊ะวัน ทีมโรงฆ่าสัตว์ มารวย ฮ่องแย้ ทีมพ่อลูกอ่อน ไกรสิทธิ์ ดอกพุธ ทีมหอพักดอกด้าย

ทีมคุณเงิน ทีม ผู้รับเหมา – หนุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น