ลำพูน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล

จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดลำพูน เนื่องในวันพยาบาลสากล (International Nurses Day )

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น.ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเนื่องในวันพยาบาลสากล (International Nurses Day )โดยมีนางวัชราพร ดวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือข่ายบริการจังหวัดลำพูนและประธานผู้แทนสภาการพยาบาลจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน หัวหน้าพยาบาลทุกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน พยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตลอดจน พยาบาลวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางวัชราพร ดวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษตัวแทนพยาบาลวิชาชีพกล่าวว่า สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day )เนื่องจากในวันนี้ เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเชิดชูเป็นต้นแบบอีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน สำหรับคำขวัญวันพยาบาลสากลประจำปีพุทธศักราช 2567 คือ “พยาบาลคืออนาคตและอำนาจทางเศษฐกิจในการดูแลสุขภาพ” คำว่า“พยาบาล” จึงถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะเปรียบเป็นผู้ดูแลคนไข้ตลอดเวลาที่คนทุกช่วงอายุจะต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลเมื่อเข้าไปที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บหรือตาย พยาบาลก็ต้องเข้ามาดูอยู่เสมอต่อการรักษานั้น ๆ

โดยจังหวัดลำพูนมีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลอยู่ในสถานพยาบาลสังกัดต่างๆจำนวนมากซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาและเป็นการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทุกโรงพยาบาล ทุกสังกัดวัตถุประสงค์หลักของโครงการในวันนี้เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาลร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับในจังหวัดลำพูน และเสริมสร้างพลังแก่วิชาชีพพยาบาลรวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดบริการเชิงรุกในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูน ให้ได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตอีกด้วย

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากลและเป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์ จนได้รับการสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ในติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และเชิดชูเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี “พยาบาล” จึงถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะต้องดูแลคนไข้ตลอดเวลาด้วยความเสียสละ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลา และอิสระในวิชาชีพที่ไร้รอยต่อของต้นสังกัด

อย่างไรก็ตามในโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมชุมนุมกัน ณ ที่นี้ขอให้ทุกท่านร่วมใจกันตั้งปณิธานและเพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ในติงเกลที่มีหัวใจในการช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะพยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีปรองดอง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น