ลำพูน จัดอบรมโครงการโคก หนอง นา หน่วยราชการในพระองค์ฯ

จังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการโคก หนอง นา ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ฯ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10/ รองผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ และคณะ ได้เดินทางตรวจความคืบหน้าโครงการโคกหนองนา ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ฯ พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โครงการโคกหนองนา ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ฯ” มีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นผู้เปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ประชาชน ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลก้อ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้น 126 คน

โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการแบ่งปันช่วยเหลือ เป็นสังคมแห่งการให้ มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยด้วยอาหารเป็นยา และบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน การฝึกอบรมดำเนินกระบวนการฝึกอบรมโดยอาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โดยมี จ.ส.ท.นพดล สุกรีขันธ์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ฯ เป็นเจ้าของพื้นที่ การอบรมเน้นการเปลี่ยนแนวความคิด ฝึกวินัย ฝึกเทคนิคกสิกรรมธรรมชาติขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดลำพูน นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ประมงจังหวัดลำพูน ป่าไม้อำเภอลี้ เกษตรอำเภอลี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้ ผู้นำชุมชน ภาคการศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ และจิตอาสา 904 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมและให้การต้อนรับฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น