เกษตรเชียงใหม่ ชงแก้ปัญหาการเผาป่าโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษใบไม้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)อย่างมีส่วนร่วม โดยนายเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กกล่าวต้อนรับ นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดการเศษวัสดุเชื้อเพลิง และเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าใบไม้ ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรจังหวัด กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดการเศษวัสดุเชื้อเพลิง และเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ และเกษตรกรอำเภอแม่ริม จำนวน 50 ราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกษตรการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงอาคารเก็บใบไม้ และเงินทุนจัดซื้อเศษใบไม้ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการดึงไฟออกจากป่า และนำแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น ภาชนะ แก้ว จาน แก้ว นามบัตร กล่องของขวัญ เป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการขยายผลในเกษตรกรผู้สนใจ 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่ริม และอำเภอเมืองเชียงใหม่ มุ่งให้เกษตรกรไม่เผาในพื้นที่ แต่ร่วมวางแผนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำเพิ่มมูลค่าเป็น ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกษตรกรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น