ลำพูนจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ผู้ว่าฯ นำปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น

ลำพูนจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ผู้ว่าฯ นำมวลชนปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น สจป.1 เชียงใหม่ หอบตันไม้กว่า 500 ต้นแจกจ่ายนำไปปลูกต่อ พ่อเมืองลำพูนชวนชาวลำพูนทุกคนปลูกต้นไม้คนละต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริเวณป่าชุมชนบ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567” และนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมี ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและนำต้นไม้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมงานนำไปปลูก ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 โดยให้กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกจังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่น เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทาง สาธารณะ เป็นต้น

สำหรับจังหวัดลำพูนกำหนดจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567” บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขตวัน หมู่ที่ 12 ต”เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน เนื้อที่ 10 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก 11 ชนิด ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ยางนา แดง มะค่าโมง ประดู่ พะยูง มะขาม มะขามป้อม มะม่วงหิมพานต์ เสลา และอินทนิลน้ำ รวมกล้าไม้ 500 ต้น และมีกล้าไม้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปลูกที่บ้านหรือสถานที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ อีก 500 ต้น โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่

ด้าน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาพื้นที่ป่าไม้ลดลง เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียแหล่งกักเก็บน้ำ และแหล่งดูดซับคาร์บอน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งล้วนเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำและทวีความรุนแรงมากขึ้น การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินอกจากจะเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ภาครัฐ เอกขน และประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติแล้ว ยังเป็นบรรเทาวิกฤตโลกร้อน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

“การจัดกิจกรรมในวันนี้ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปลูกต้นไม้และขอให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัย ที่ ดินทำกิน หรือสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการปลูกต้นไม้ ที่สำคัญขอให้ช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก ให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ และเป็นผืนป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจากนี้ก็จะชวนพี่น้องคนลำพูนทั้งจังหวัดช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดลำพูน” ผวจ.ลำพูน กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น