รองนรินทร์ นำทีมบุคลากร มกช.ว. เชียงใหม่ ร่วมงาน วันสถาปนา มกช. ครบ 5 ปี

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567“ครบรอบ 5 ปี” ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี มีผู้ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ตินนางสาวจุฑารัตน์ สุดวอน รหัสประจำตัวนักศึกษา ๖๕๐๖๑๓๐๑๐๓๑ ชั้นปีที่ ๓ สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทผู้บริหารดีเด่นรองศาสตราจารย์วนิดา โนรา

ประเภทบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน นางวาสนา ม่วงสุวรรณ์ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณาผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

ประเภทผู้ตัดสินกีฬาดีเด่น นายธนกร ปัญญาวงค์ ประเภทนักกีฬาดีเด่นนางสาวจิราวรรณ หาญคำหล้า รหัสประจำตัวนักศึกษา ๖๔๐๖๑๓๐๑๐๑๙ชั้นปีที่ ๔ สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น