มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาระดับโลก

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยทงจี้ (Tongji University) เมืองเชี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Jiang WU, รองอธิการบดี และคณบดีสถาบัน UNEP-Tongji Institute of Environment for Sustainable Development พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทงจี้

มหาวิทยาลัยทงจี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมือง คณะวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิชาวิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ คณะวิชาการจราจรและการขนส่ง โรงเรียนแพทยศาสตร์ โรงเรียนศิลปศาสตร์และกฎหมาย โรงเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเศรษฐศาสตร์และการจัดการ โรงเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โรงเรียนมหาสมุทรและวิทยาศาสตร์โลก มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา และพัฒนาการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอาจารย์ของมทร.ล้านนา ในส่วนวิศวกรรมโยธาและผังเมือง รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาร่วมกันทั้งในหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร 4 ปี (2+2) สำหรับการพัฒนาความร่วมมือในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และพัฒนาบุคลากร เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีความยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น