ลำปาง ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ลำปาง ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 354,569.80 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เยาวชนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯกำหนด โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่เยาวชนตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น