ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้พระครูปริยัติเจจิยานุรักษ์ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และนายอรรถวุฒิ จันแทน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ความยั่งยืนของ PA&CD (การส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน) PA&CD Sustainability ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ร่วมแสดงความคิดเห็น