ทต.ป่าแดด จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธาน รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ,โรงเรียนวัดป่าแดด , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลป่าแดด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 253 แห่ง เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ให้ประชาชนได้เคารพสักการะ เป็นเครื่องเตือนใจ ถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี” เป็นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น