MOU SONGKHLA Creative City Lab ระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และ มช.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) SONGKHLA Creative City Lab ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 – 19.30 น. ณ บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ ถนนรามัญ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มี ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่จะสร้างพื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ และบูรณาการการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านพื้นที่กลาง SONGKHLA Creative City Lab

ซึ่งเป็นการหนุนเสริมพลังให้พื้นที่สงขลา ใด้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองจังหวัดสงขลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเมืองสงขลา รวมถึงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา  ที่ผสานกับความคิดสร้างสรรค์  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น