สพฐ. สัญจร 6 จุด ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้

ผู้บริหาร สพฐ. คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาล ร่วมทริป “สพฐ. สัญจร ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้ฯ” เดินสาย 6 ภูมิภาค ที่จังหวัดแพร่ พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี สระแก้ว มุกดาหาร กาญจนบุรี เริ่มจุดแรกวันที่ 23 มิ.ย. นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวาระสำคัญ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งในระหว่างเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม นี้ จะมี “โครงการ สพฐ. สัญจรกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา” จำนวน 6 จุดทั่วประเทศ ดังนี้ จุดที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนนารีรัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 จุดที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 จุดที่ 3 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 จุดที่ 4 ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ที่โรงเรียนสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 และจุดที่ 6 ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดยการสัญจรทุกจุดมีคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาล ร่วมสัญจรด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ สพฐ. สัญจรฯ ทั้ง 6 จุดนี้ นอกจากจะเป็นการขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้แล้ว ยังเป็นการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กำชับนโยบาย แนวทางการตรวจสอบ ควบคุมเงินเดือน รายรับรายจ่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น มีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30, ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน

“สพฐ. สัญจรฯ จุดแรก ภาคเหนือ ที่โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จะมีการจัดประชุมและอบรมให้ความรู้ อาทิ สถานีแก้หนี้ระดับ สพท. จะนำเสนอผล ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน, ความสำคัญของการยกเลิกการผูกขาดที่ครูจะต้องกู้ยืมจากสหกรณ์ในจังหวัดเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม มีพิธีมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ และ สพท. ที่มีผลงานดีเด่น โดย ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, การไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาครูที่มีเงินดำรงชีพเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 30 และกรณีที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดย ดร.ขจร ธนะแพสย์ เลขาคณะกรรมการฯ, การทบทวนความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สพฐ. โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น