สพม.เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ในวันที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 07.15 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ โดยมี นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด

จากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ภาค ค ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด

และในวันนี้ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 318 คน ประกอบด้วย วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล วิชาเอกอุตสาหกรรม วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกทัศนศิลป์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเกษตร วิชาเอกคหกรรม วิชาเอกแนะแนว

โอกาสนี้ นายสุชาติ นพวรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา (คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่) เยี่ยมสนามสอบสอบแข่งขันฯ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้การจัดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น