ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองมั่นใจฝากลูกไว้กับแม่(โจ้)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.ขุนศรี ทองย้อย
นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะ/วิทยาลัย มาร่วมต้อนรับ ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมนี้ผู้ปกครองนักศึกษาได้รับทราบแนวคิด นโยบายของมหาวิทยลัย แนวทางการพัฒนานักศึกษา สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตของนักศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่างๆ และข้อมูลรายละเอียด “กองทุน กยศ. : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม และสิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ” โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จากนั้น รับฟังการเสวนา หัวข้อ “ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รก.รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยลัย ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจ ไว้วางใจที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ให้บุตรหลานสามารถใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น