17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์

2-104 เมื่อวันที่ผ่านมา ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาผู้ร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 “17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 15.00-18.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจาก 17 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันการพลศึกษา เขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยชุมชนแพร่ และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ

3-96โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง ขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนและได้แนวปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินโครงการของเครือข่าย เพื่อสนับสนุนมาตรการ นโยบาย และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน ผลักดัน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการควบคุมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในสถาบันและรอบสถาบันการศึกษา สนับสนุนแกนนำบุคลากร แกนนำนักศึกษาในการป้องกัน รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์ และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน โดยมี นายนพพร อำภา เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

5-82 4-86

ร่วมแสดงความคิดเห็น