อ.ฝางเปิดเส้นทาง ร.9 และครูบาศรีวิชัย

อ.ฝาง เปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา เส้นทางที่ครูบาศรีวิชัยเคยเดินมาแสวงบุญและได้แวะพัก และเดินทางต่อไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุสบฝาง อำเภอแม่อาย และยังเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จทรงงานและผ่านใช้เส้นทางนี้ ทางเทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง
จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำฝางขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาให้ถาวรสืบไป ให้ประชาชนได้ร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะล้านนา สร้างความปรองดองสามัคคีในกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมนมัสการพระนอนไม้สักทองอายุ 300 ปี และรูปหล่อครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ศิลปะวัฒธรรมลุ่มน้ำฝางขึ้นที่วัดศรีมงคล บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสภาวัฒนธรรมอำเภอฝางร่วมกับทางเทศบาลตำบลสันทรายและกลุ่มศิลปะฮอมศิลป์ อำเภอฝาง-อำเภอแม่อาย-อำเภอไชยปราการ-อำเภอเชียงดาว-อำเภอพร้าว-อำเภอเวียงแหง-อำเภอสันทราย-อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำ นำภาพวาด,ปั้น,แกะสลัก นำมาโชว์ในงาน (ซึ่งจะจัดโชว์ที่อาคารครูบาศรีวิชัย)ประมาณ 2 เดือน
และรับสอนเยาวชน นักเรียนและประชาชนที่ชอบงานศิลปะฟรี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559 และยังมีการจัดประกวดวาดภาพของกลุ่มศิลปะน้อยจากโรงเรียนในตำบลสันทราย ในหัวข้อ “พ่อของคนไทย” โดยในงานมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพ พร้อมคณะสงฆ์มาเป็นพระประธานทำการเจิมป้าย เพื่อเป็นสิริมงคล และได้ไปทำการนมัสการพระนอนไม้สักทองที่มีอายุร่วม 300 ปี ที่มีความยาว 7.59 เมตร สูง 1.59 เมตร ที่เด่นสง่าใน อ.ฝาง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้ได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น