นิปปอนด์เมดิคอลสกูล มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ในงานครบรอบ 50 ปี ในความร่วมมือระหว่างนิปปอนด์เมดิคอลสกูล ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์อากิฮิโก๊ะ เกมม่า อธิการบดีนิปปอนด์เมดิคอลสกูล มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ในงานครบรอบ 50 ปี ในความร่วมมือระหว่างนิปปอนด์เมดิคอลสกูล ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น