อบต.แม่สา เปิดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ได้จัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจสุภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 พร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุในตำบลแม่สา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา ณ ศาลาบาตรวัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยโรงเรียนแม่สาสูงวัย ใส่ใจสุขภาพมีกำหนดให้มีการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่13 มกราคม – 30 สิงหาคม 2560 มีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สาสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนนี้จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น