แสดงความยินดีกับความสำเร็จ

ดร.พรวิวรรณ โพธิ์ธาสินธุิ์ (นก) จบการศึกษาวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 และ ในปีเดียวกันนี้ คุณกรรณิการ์ โพธิ์ธาสินธุิ์ (น้องนิด) สำเร็จการศึกษาปีเดียวกัน ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท ซึ่งก่อนหน้านี้น้องนิดก็ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พงษ์สุวรรณ กับ ดร.วารุณี โพธิ์ธาสินธุิ์ ในโอกาสนี้ด้วย ที่ได้ส่งเสริมบุตตรีทั้งสองคน จนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอันเป็นผลของการอบรมบ่มเพาะเลี้ยงดู ในบทบาทของการเป็นพ่อแม่ต้นแบบ ซึ่งอาจารย์ทั้งสองก็เป็นบุคลากรวงการศึกษาที่เป็นคนดีมีคุณภาพ ทั้งคู่ ซึ่งเชื่อว่า ดร.พรวิวรรณ และคุณกรรณิการ์ โพธิ์ธาสินธุิ์ ก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที่ เพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น