วอศ.เชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 มี นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ครูตระหนักดีว่า กว่าจะถึงวันนี้ได้ ทุกคนต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพ และประพฤติตนให้อยู่ในกรอบ ระเบียบวินัย อันดีงามของวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพและบริการสังคมตามโอกาสอันสมควร

นอกจากนี้ครูขอให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไปในทางสุจริต มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โปรดระลึกไว้เสมอว่า นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีเกียรติ จะกระทำการใดๆต้องมีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ที่แต่ละคนรับผิดชอบ อยู่อย่างจริงจัง จริงใจ และเต็มกำลังความสามารถ ครูขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประกอบกรรมดี และจงรักษาความดีไว้ตลอดไป

นางอรินทยา ไจเอ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ซึ่งคณะครูอาจารย์ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถฝึกอบรม ให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามปรัชญาของวิทยาลัย คือ “มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สากล” จบการศึกษาออกไปรับใช้สังคมนั้น

จะต้องเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน มีความรู้ คู่คุณธรรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เพราะสังคมยุคปัจจุบันกำลังตื่นตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. นั้นนอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและการก้าวหน้าเข้าสู่โลกของการประกอบอาชีพหรือการทำงานยุคประชาคมอาเซียน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานตระหนักถึงความจำเป็น ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีพิธี
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธี จำนวน 1,187 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทราบช้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าใจวิธีการสมัครงาน และการได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในสถานประกอบการตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้เรียนรู้ และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น