เทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. และระบบทวิภาคทุกสาชาวิชาช่าง โดยเริ่มจำหน่ายคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมใบสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ –30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ จำหน่ายราคา ชุดละ 100 บาท

ยื่นสมัครด้วยตนเอง (ปวช. ตามวันที่ระบุในใบสมัคร), (ปวส. ทุกวันที่เปิดรับสมัคร) วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 (ระดับ ปวส. ปกติ สายตรง และ ม.6 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 )สอบความถนัดวิชาชีพและวิชาสามัญ ปวช. วันที่ 2 เมษายน 2560 สอบความถนัดวิชาชีพและวิชาสามัญ ระดับ ปวส. วันที่ 8 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดแผนกวิชาที่รับสมัคร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์ -สาขางานยานยนต์ -สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน -สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ -สาขางานผลิตภัณฑ์
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง –สาขางานไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ -สาขางานเมคคาทรอนิกส์
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง -สาขางานก่อสร้าง
8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม –สาขางานสถาปัตยกรรม
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง –สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
11. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ -สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครในระดับปวช.จะต้องทำการสอบวัดความรู้พื้นฐาน(วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ทุกคน

สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) (รับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น) -สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ตรง) รับจากผู้จบ ปวช. (ยานยนต์) -สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) รับจากผู้จบม.6* หรือ ปวช.สาขาอื่นๆ
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(ช่างกลโรงงาน)-สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(ช่างเชื่อม) – สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ตรง) รับจากผู้จบ ปวช. (เชื่อมโลหะ)- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6) รับจากผู้จบ ม.6* หรือ ปวช.สาขาอื่นๆ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า-สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ตรง) รับจากผู้จบ ปวช. (ไฟฟ้ากำลัง)-สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6) รับจากผู้จบ ม.6* หรือ ปวช.สาขาอื่นๆ
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม รับจากผู้จบ ปวช. (อิเล็กฯ,เทคคอมฯ) -สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ตรง) รับจากผู้จบ ปวช. (อิเล็กฯ,เทคคอมฯ) -สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6) รับจากผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.สาขาอื่นๆ-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ปวช.(อิเล็กทรอนิกส์) รับจากผู้จบ ปวช.(อิเล็กทรอนิกส์)
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-สาขางานก่อสร้าง รับจากผู้จบ ปวช. (ก่อสร้าง)
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม-สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม รับจากผู้จบ ปวช. (สถาปัตยกรรม)
8. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม -สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา รับจากผู้จบ ปวช. (ยนต์,กล,เชื่อม,ไฟฟ้า, อิเล็ก,เทคคอม)
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจากผู้จบ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6
10. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ รับจากผู้จบ ปวช.(ยนต์,กล,ไฟฟ้า,อิเล็ก,เมคคาฯ,เทคคอม)-สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ รับจากผู้จบ ปวช.(ยนต์, กล, ไฟฟ้า, อิเล็ก, เมคคาฯ, เทคคอม)-สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ รับจากผู้จบ ม.6* ผู้สมัครระดับ ปวส. จะต้องทำการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) สอบวัดความถนัด ทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ทุกคน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาคี
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) (รับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น)-สาขางานเทคนิคยานยนต์ รับจากผู้จบ ปวช. (ยานยนต์)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(ช่างกลโรงงาน)-สาขางานเครื่องมือกล รับจากผู้จบ ปวช. (เครื่องมือกล)
3. สาขาวิชาไฟฟ้า-สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6) รับจากผู้จบ ม.6* หรือ ปวช.สาขาอื่นๆ
4. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับจากผู้จบ ปวช.สาขาอื่นๆ-สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6) รับจากผู้จบ ม.6
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจากผู้จบ ปวช.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวนที่รับ 30 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนที่รับ 25 คน เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 4 ม.ค. – 10 ก.พ. 2560

อ่านรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทาง www.cmtc.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น