งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ” ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะครบ 30 ปี โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครูระดับอนุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี และ 20 ปี และประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี รางวัลครูในดวงใจ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางพรรณี สหเสวียนต์ อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทย เพื่อประกาศให้คนไทยได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการศึกษาเอกชนที่มีส่วนในการศึกษาของชาติ เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐบาลได้เป็นอย่างดียิ่ง และในบางส่วนยังสามารถจัดการศึกษาได้เทียบเท่านานาชาติ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณของคุณครู-บุคลากรโรงเรียนเอกชน ในฐานะปูชนียบุคคลของชาติอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นในฐานะสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ก่อตั้งจากการรวมตัวของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกระดับ อาทิ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ มาเป็นเวลายาวนาน และสามารถเป็นผู้ดูแลจัดการศึกษา ให้นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ถึง 60% จึงได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนทุกคนถือว่าวันการศึกษาเอกชนเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง จึงได้ร่วมกันจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดถือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ คุณครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน จะได้ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ครู บุคลากรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้ในปี พ.ศ. 2558 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 57 คน และชั้นเบญจมาดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 111 คน

และชั้น ตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 คน มอบเข็มทองคำเชิกชูเกียรติ แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะในโรงเรียนเอกชนมา ครบ 30 ปี จำนวน 33 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูระดับอนุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 10 ปี จำนวน 29 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูระดับอนุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 20 ปี จำนวน 22 คน ครูในดวงใจระดับอาชีวศึกษา จำนวน 12 คน โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประเมินการพัฒนาดีเด่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการศึกษาของชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น