ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วันดอกซากุระบาน” ครั้งที่ 6 โดยมี นายชินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560ที่ผ่านมา ณ อาคารยุพราชสังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายชินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่าด้วยบทบาทของโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในภาคเหนือที่เปิดหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วม มือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิญี่ปุ่น ส่งผลให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเหนือของไทยและเคยมาร่วมงานวันดอกซากุระบานเมื่อปีที่แล้วรู้สึกประทับใจกับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของคณะนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยให้ความสนใจต่อภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง เพราะเยาวชนในวันนี้คืออนาคตของพวกเราในวันหน้าและในวาระของการครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่นขออวยพรให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นพัฒนาและยั่งยืนสืบไป

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรม “วันดอกซากุระบาน” เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยความสนุกสนานมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาตามมาตรฐานที่เท่าหรือเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาอีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพราะทักษะทางภาษาต้องอาศัยทักษะของการปฏิสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงผลงานทางวิชาการจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น การเล่าเรื่องจากภาพ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ, พูดสุนทรพจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ,ละครสั้น รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ,การพูดโครงงานเพื่ออาชีพ รางวัลระดับภูมิภาค,การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นนักเรียนจากโปรแกรมอังกฤษ-ญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 อีกทั้งยังมีนักเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานสากลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

อาทิ การแข่งขันเขียนตามคำบอก, การแข่งขันอ่าน ออกเสียง, การแข่งขันเขียนคำศัพท์จากภาพ,การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ญี่ปุ่น, การแข่งขันตอบปัญหา การ์ตูนอานิเมะ,การแสดงผลงานทางวัฒนธรรม ตัวแทนนักเรียนจากโปรแกรมอังกฤษ-ญี่ปุ่น จะทำการสาธิตเช่น สาธิตการสวมชุดยุกาตะ,สาธิตการชงชา, สาธิตวิธีการพับกระดาษโอริกามิ, สาธิตวิธีการเขียนพู่กัน, สาธิตวิธีการเซียมซีแบบญี่ปุ่น, สาธิตวิธีการทำเครื่องรางแบบญี่ปุ่นและการออกร้านอาหารญี่ปุ่น อาทิ ซุ้มซูซิ, ซุ้มทาโกยากิ,ซุ้มไก่ย่าง, ซุ้มคาราอานาเกะ, ซุ้มไดฟูกุ, ซุ้มชาเขียว เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น