ลงพื้นที่ ดูข้อมูล และประชุมหารือ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลต่างๆ และได้ประชุมหารือกับ ผอ.โรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น