บุคลากรสาธารณสุขได้รับรางวัล

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน จำนวนมากร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และในวันเดียวกันนี้ได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560ร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 ซึ่งผลการคัดเลือกได้แก่ นางศันสนีย์ พุกานนท์ วัฒนธรรมจ.แม่ฮ่องสอน นางฉันทนา ศรีศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายทนงศักดิ์ วงศ์สาย พนักงานธุรการ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เดินทางไปมอบเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบ เกียรติบัตรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 6 ราย พร้อมนี้มีบุคลากรสาธารณสุขได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางอรอนงค์ คำไทย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอน นางถนิมนันท์
ปันล้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น