ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560

พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560 ณ หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น