โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน


โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ เด็กชายชัยนรินทร์ พิพัฒน์หฤทัยกุล ป.6/4 เด็กหญิงบัณฑิตา เกตุชม ป.6/5 วิชาภาษาอังกฤษ เด็กชายมนต์ธฤทธิ์ ธุระงาน ป.6/8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ นายจิตพัตร เอี่ยมสุนทร ม.3/1


ร่วมแสดงความคิดเห็น