ร.ร.ยุพราช ฯ จัดปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯกลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาวิวัฒนาการทางด้านความรู้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคคลในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่มีระบบ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาซึ่งวิธีการคิดนั้นเป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถานการณ์โลกปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างคนให้มีเหตุผลมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงจุดประกายแนวคิดในการทำโครงงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 625 คนจาก 23 โรงเรียนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของงานวิจัยขับเคลื่อนการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0″และการเสวนาในหัวข้อ”แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ”

และวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยในแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเสนอผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และพิธีปิดงานปฐมนิเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560 ณ.ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น