ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.พะเยา จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท มช.-มพ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท มช.-มพ. ครั้งที่ 3 โดยมีรศ.นพ. อำนาจ อยู่สุขรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น