สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผอ.ททท.จังหวัดเชียงใหม่ และนายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเสวนาแนวทาง เรื่อง “สื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” ที่ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป โดยภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “สื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” การบรรยายสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หลังจากนั้นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเป็นแนวร่วมในการรวมพลังรณรงค์ทางวัฒนธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น