ป.ป.ส. ลงนามความร่วมมือวิชาการ กับ มช. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมช้างกระโรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมผู้บริหาร ป.ป.ส. สานักงาน ปปส.ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนสานักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม จานวน 70 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการ และนักศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนจาก หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง บทบาทขององค์กรวิชาการ เพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการดาเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทาง วิชาการด้านสารเสพติด และมีองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในบริบทของ สังคมไทย

ทั้งนี้ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถึงการดาเนินงานด้านวิชาการยาเสพติดของ สานักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนที่มาและความสาคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่ารัฐบาลประกาศนโยบายและแนวทางการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่ การปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีภารกิจ “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็น ๑ ใน ๑๐ กรอบภารกิจ สานักงาน ป.ป.ส. ได้ขับเคลื่อนงานยาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด แก้ไข สถานการณ์ยาเสพติดโดยใช้กรอบการคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยน้อมนาศาสตร์พระราชา และนโยบายยาเสพติดโลก ดังนั้น การขับเคลื่อนงานยาเสพติดของประเทศให้ได้วัตถุประสงค์ และมีผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อประชาชนอย่างแท้จริง จาเป็นต้องวิเคราะห์และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ที่ผ่านมาสานักงาน ป.ป.ส. ได้รับการ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากนักวิชาการ “เครือข่ายวิชาการสารเสพติด” เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านสารเสพติด จัดให้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสานักงาน ป.ป.ส. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และดาเนินการลงนามอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ซึ่งบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสารเสพติดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น