(คลิป) ทม.แม่เหียะ มอบประกาศนียบัตร นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุ รุ่น 3

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทม.เมืองแม่เหียะ ซึ่งเริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้สูงอายุใน ต.แม่เหียะเข้าร่วมจำนวน 142 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุใน 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และด้านสังคม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ชุมชนและสังคมตระหนักเห็นคุณค่า และยอมรับองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ ให้เป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะองค์ความรู้ภูมิปัญญา ที่เป็นประโยชน์และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ภายใต้แนวคิด”สูงวัยสูงคุณค่า พัฒนาเมืองแม่เหียะ”ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทม.แม่เหียะ เป็นรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ ทม.แม่เหียะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น