เสริมทักษะสปา ตอบรับ Medical Hub

ศูนย์สปาฯ คณะพยาบาล มช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 15 รับสมัครถึง 30 เม.ย.นี้

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจสปาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ประกอบการสปาไทยนั้นยังคงมีโอกาสเติบโตอย่างสูงสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจสุขภาพของหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นปัจจุบันทุกคนหันมาให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพส่งผลให้ธุรกิจด้านความสวยความงาม การดูแลตัวเอง การชะลอวัย รวมถึงการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism มีอัตราเติบโตสูงสุดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้คนไทยเครียดเพิ่มมากขึ้น สัมพันธ์กับองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพและความงามจนทำให้การใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามกลายมาเป็นความต้องการของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมือง อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมภาคประกอบการต่าง ๆ ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจสปาปี 2561 มีโอกาสทำเงินที่สดใสเป็นอย่างมาก จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปี 2560 -2569 รัฐบาลต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub

โดยมีการดำเนินงานหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับสากลในโอกาสนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 15 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 (รวม 15วัน) วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการธุรกิจทางสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านการจัดบริการและดำเนินการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ หรือ การนวดเพื่อสุขภาพหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารรับรองประสบการณ์ เช่น วุฒิบัตรการเรียน การอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง หนังสือจากหน่วยงานตันสังกัด) และ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป วิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เนื้อหาการอบรม 2 หมวด ประกอบด้วย หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียดการจัดการสุขภาพองค์รวม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น และ หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพสุขภาพและความงาม เป็นต้น นอกจากนี้มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพชั้นนำหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมฟังบรรยายสรุปจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่มีประสบการณ์ ตลอดจนได้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย สำหรับผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รับจำนวนจำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-9138 , 0-5393-5012 และ 092-546-7309 หรือ ชมข้อมูลผ่านเว็บไซต์

www.nurse.cmu.ac.th/spamanager

ร่วมแสดงความคิดเห็น