คณะเกษตรศาสตร์ มช. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สู่วัยทำงานยุค 4.0

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนา บุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ นักศึก ษา สู่วัยทำงานยุค 4.0″ โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี อ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิด ณโรงแรมเมอร์เคียว เมื่อวันที่ 10 มี.ค.61 เวลา 9.00 น.

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่วัยทำงานยุค 4.0 ของคณะเกษตรศาสตร์ ฯ ซึ่งตามยุทธศาสตร์ สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้ชี้แนวทางการพัฒนานักศึกษาประเทศไทย ตามยุค 4.0 นั้น คณะเกษตรศาสตร์ มช.โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้เล็งเห็นแนวทางดังกล่าว ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะมีความรู้ด้านการเรียน การทำวิจัยแล้ว อยากให้นักศึกษามีความสามารถออกไปสู่สังคม สามารถใช้ชีวิตสู่สังคมได้อย่างมีความสุข

ดังนั้นนักศึกษา จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมด้วย และจะต้องเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่นักศึกษา ออกจากวิทยาลัยไปแล้ว จะสามารถเข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เกิดความประทับใจในตัวบัณฑิตของเรา จึงได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษาเพื่อให้ได้เรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษายุค 4.0 ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การปรับตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดีกับตนเองและองค์กร รวมถึงเป็นบัณฑิตที่จบไปมีคุณค่าที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยมีนักศึกษาชั้นปี 4 ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน มี ภัชฌามน พูนศรีโชติ/ วัชรากานต์ ใหม่กัน (การปรับบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกการวางท่าทาง บุคลิกภาพของวัยทำงานยุค 4.0)/ พชรดนัย อยู่สำราญ (บรรยายพิเศษพร้อมภาคปฏิบัติมารยาททางสังคม และบนโต๊ะอาหาร) / ฤชากร จันทะวงศ์ (workshop สัมภาษณ์งาน) เป็นวิทยากร ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น