เกษตรเชียงใหม่ ต้อนรับคณะรัฐบาลบังคลาเทศ ศึกษาดูงานส่งเสริมการเกษตรไทย

วันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศบังคลาเทศ ภายใต้โครงการInternational Center for Development Communication (ICDC) ซึ่งประกอบไปด้วย จนท.จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ จนท.เกี่ยวกับด้านส่งเสริมการเกษตรจากกระทรวงเกษตร และกระทรวงการคลัง ณ สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่
ในครั้งนี้ทางคณะดังกล่าว ได้ให้ความสนใจการส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค และลักษณะของพืชพันธุ์ ลักษณะความแตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่มีผลต่อการกำหนดเขตความเหมาะสมของพืช อีกทั้งยังให้ความสนใจเรื่องการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก การมีบทบาทในการส่งเสริมด้านการกระจายผลผลิต นำวิทยาการด้านการผลิตมะม่วงจากหน่วยงานทางภาครัฐรวมถึงเอกชนในพื้นที่ ร่วมการพัฒนาทั้งระบบการผลิต พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer พลักดันการใช้นวัตกรรมการในภาคการเกษตร เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างทันสมัย มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ร่วมพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น