(มีคลิป) ปัจฉิมโครงการถนนเลี่ยงเมืองแม่ริม ก่อนปักธงลงมือสร้าง

วันที่ 19 มิ.ย.2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ พร้อมทั้ง หน. ส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

สำหรับที่มาของโครงการ สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับหน่วยงานด้านการคมนาคมของ จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 23 ส.ค.2559 ที่ศูนย์ราชการ จ.เชียง ใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาและสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรของจัง หวัด โดยเล็งเห็นความสำคัญที่ควรจะมีเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาการจราจร บน ทล.107(เชียงใหม่-ฝาง) และ ทล.1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ซึ่งเป็นถนนที่ช่วยเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่ง ด้านทิศเหนือของ จ. เชียงใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
1.ถนนสายหลักในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อใช้เป็นถนนเลี่ยงเมืองแม่ริม และสันทราย(ทม.แม่โจ้) โดยเริ่มจากถนนสามแยก ทช.ชม.3029 บรรจบ ทล.141 พร้อมโครงสร้างต่างระดับบริเวณแยกต่างๆ
2.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่าง ทล107 (สายเชียงใหม่ – แม่ริม-แม่แตง) และ ทล.1001 (สายเชียงใหม่-พร้าว) ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก
3.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างชุมชนตลอดแนวสายทาง กับถนนโครงการสายหลักตามข้อ 1  เพื่อรองรับปริมาณการจราจรจากชุมชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจรา จร บน ทล.107 และ ทล1001
ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ สำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการ และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น ตามแนวถนนโครงการก่อสร้างสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อ.เมือง /แม่ริม /สันทราย /แม่แตง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต อ.แม่ริม ทั้งนี้ในที่ประชุมชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าถนนที่จะก่อสร้างตัดผ่านที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของใครบ้าง จึงขอความชัดเจนในเรื่องของการวางมุดแนวถนนต่อคณะสำรวจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น