21 ตุลาคม นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ในวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และสืบสานพระราชปณิธานของทั้ง 2 พระองค์ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น ฝึกการทำงานในลักษณะของสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น ตลอดจนสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง พร้อมนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
พิธีเปิดเริ่มในเวลา 08.30 น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และ ได้รับเกียรติจาก นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น