22

ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

บ้านห้วยฮ่อมนอก ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท ในระหว่าง 20-22ก.พ.67 นี้ทางหมู่บ้านห้วยฮ่อมนอก หมู่4 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูนได้จัดพิธีกรรมเลี้ยงคนบูชาผีบรรพบุรุษ จึงสั่งห้ามคนภายนอกเข้าหมู่บ้าน หากฝ่าฝืน ปรับ 5,000 บาท ทั้งนี้คือ ความเชื่อถือและความศรัทธาของพวกเรา มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเขา ดังนั้นพวกเขา จึงให้ความสำคัญในทางศาสนามาก นั่นคือการนับถือผีและพุทธรวมกัน ผีที่พวกเรานับถือซึ่งมีความสำคัญ ได้แก่ผีเจ้าที่และผีต่าง ๆ ที่สิงสถิตอยู่ตามป่า ภูเขา ลำห้วย ในไร่ และในหมู่บ้าน ฯลฯ ผีที่ถือกันว่าเป็นผีร้ายนั้นเชื่อว่าเป็นผีที่จะทำให้ประสบภัยพิบัติทั้งปวง จึงต้องมีการเอาอกเอาใจด้วยการเซ่นสังเวยด้วยอาหารต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หมู ไก่ ฯลฯ

ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วงการศึกษา จ.แพร่แสดงความยินกับ ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สอศ 102/2567เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร คงามว่า โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาได้มีมติเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันที่ครบวาระอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2553จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรจำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามผลแก้ปัญหากระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ

ทีมนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี พร้อมภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามผลแก้ปัญหากระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดปัตตานีโดยส่งเสริมทักษะอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่คุณค่า ณ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ติดตามผลและแก้ปัญหากระบวนการผลิตข้าวเกรียบ แก่กลุ่มผู้ประกอบการ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดปัตตานี โดยส่งเสริมทักษะอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยพบว่า ปัญหาในการผลิตเป็นเรื่องของคุณภาพและความคงทนของเตาเผาต้มข้าวเกรียบที่มีระยะการใช้งานที่ไม่คุ้มทุน ผศ.ดร.ฟารีดา หะยีเย๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักวิจัยโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดปัตตานีโดยส่งเสริมทักษะอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่คุณค่า เปิดใจว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินมาเป็นเฟสที่ 4 แล้ว เป็นระยะ 4 ปี โดยในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ติดตามผลและแก้ปัญหาให้กลุ่มข้าวเกรียบดาโต๊ะ ถือเป็นต้นกำเนิดข้าวเกรียบในปัตตานี ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่มาครั้งที่แล้ว จากการสอบถามพบว่า เพื่อพูดคุยสอบถามเรื่องปัญหาเรื่องการผลิตกับกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่าปัญหาของอุตสาหกรรมครัวเรือน คือ […]

ต้อนรับคณะผู้แทน AHA Center เสริมสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติฯ

อธิบดี กรม ปภ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน AHA Center เสริมสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็ง วันนี้ (21 ก.พ. 67 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ ปภ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก AHA Center นำโดย นายสมสนิท นิลทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร (ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม AHA Center) Ms. Pakathip Dejakawincool Ms. Christamia Patria ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ Ms. Saruda Ratchatachottanakorn เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ประจำประเทศไทย ซึ่ง ปภ. AHA Centre ได้มีความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง […]

ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอก กิดากร จันทรา รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง (1) ร่วมให้การต้อนรับ.

เด็กพิริยาลัย ผ่านการคัดเลือก รอบสุดท้ายเข้านร.เตรียมทหาร

เด็กพิริยาลัย ยอดคนสอบเข้านร.เตรียมทหาร รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า หนึ่งเดียว ของจ.แพร่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม) กลุ่มโควตาจังหวัดละ 1 คน จำนวน 77 คน จังหวัดแพร่ นายกนกทอง หงษ์ชัย นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย สอบผ่านการคัดเลือก รอบสุดท้าย ต้องดำเนินการ คือ นายกนกทอง หงส์ชัย อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย ระดับชั้น ม.5 เมื่อปี 2566 สอบผ่านข้อเขียนนักเรียนเตรียมทหาร แต่ไม่ผ่านการทดสอบร่างกาย จึงได้ลาพักการเรียน ติวเข้มฝึกฝนร่างกายและอ่านหนังสือ มุ่งมั่นเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จนประสบความสำเร็จสอบผ่านในปี 2567 นี้ นายกนกทอง อาศัยอยู่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ […]

อบรม “การใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) Platform”

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยาย ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) Platform” ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ และ รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้มีความเข้าใจการใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/ag44L ภาพ / […]

ผบ.ตร. หนักใจ! ตำรวจเป็นหนี้ท่วม รวม 3 แสนล้าน

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าชี้แจงและตอบคำถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ตอนหนึ่งว่า ยอมรับว่าทุกคนคาดหวังกับการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตนอยู่กับหน่วยปฏิบัติมาทั้งชีวิต ผ่านช่วงเวลาเจ็บช้ำน้ำใจและเอาชีวิตแทบไม่รอด ดังนั้นจึงเข้าใจทุกอย่าง ซึ่งเป็นผบ.ตร.มีหน้าที่แก้ปัญหาอย่างเดียว ไม่ใช่รอปัญหามาทับถม ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งได้ไปตรวจโรงพักแห่งหนึ่งใกล้ๆ กทม.มีตำรวจเต็มอัตรา 200 คน แต่มีตำรวจจริงๆ 100 คน ประชากร 400,000 คนและมีประชากรแฝงอีก 400,000 คน ตำรวจ 1 คนต่อประชากร 8,000 คน ถ้าตัดตำรวจสายงานธุรการและพนักงานสอบสวน คิดดูเอาว่าตำรวจต้องดูแลคนเท่าไหร่ ตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พนักงานสอบสวนเลย ทำให้ขาดกำลังพลทดแทน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า ตนมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเรื่องถ้าคนมียาบ้าเม็ดเดียวยังถือว่าผิดกฎหมาย ถ้าไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดก็จะถูกดำเนินคดี หรือถ้าเข้ารับการบำบัดแต่ไม่ผ่านการประเมินจากแพทย์ก็จะถูกดำเนินคดีเช่นกัน การทำงานของตำรวจ ตนไม่ห่วงเรื่องตัวชี้วัด เพราะตำรวจทุกคนจงรักภักดีทั้งหมด เราทำงานถวายชีวิตอยู่แล้ว เรื่องขบวนเสด็จตำรวจมีหน้าที่อำนวยการจราจรในเส้นทางเสด็จและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อน ซึ่งเรานำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ตำรวจไม่มีความคิดจะไปหว่านคดี มาตรา […]

สธ.แพร่ ขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานที่ 7 ร.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 7 ร. ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงเรียน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม และสถานที่ราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2567 “โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2-7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ยุงลายอาศัยอยู่ในภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ชอบดูดกินเลือดคนเวลากลางวัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ ลักษณะสำคัญของไข้เลือดออกคือ ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน , เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย , […]

สปสช. เตรียมจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เรือนจำจังหวัดแพร่ ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” และกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ โดยมีพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดการ Kick Off บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขังภายใต้นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เริ่มขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยในระยะแรกปีงบประมาณ 2567 จะเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัดได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด […]

ประกาศ : รายชื่อ “ผู้ตัดสิน” ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก

ประกาศ : รายชื่อ “ผู้ตัดสิน” ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 แมตช์เดย์ที่ 19 ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 แมตช์เดย์ที่ 19 หลังการจับสลากผู้ตัดสินสุ่มแบบ Random เพื่อความโปร่งใส และ เห็นพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดบนแฟนเพจ ไทยลีก และ FA THAILAND เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นครปฐม ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ผู้ตัดสิน – ปวราย์ ศรีจันทร์ผู้ช่วยผู้ตัดสิน – พูนสวัสดิ์ สำราญสุข, โชติระวีย์ ทองดวงผู้ตัดสินที่ […]

พช.อ.สูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.อ.สูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลร่องกาศ ครั้งที่3/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลร่องกาศ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่นมอบหมายให้นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ น.ส. ศุภสุตา สารดี อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่3/2567

เชียงใหม่ สั่งตรึงกำลังควบคุม 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษมีนาคม

เชียงใหม่ สั่งตรึงกำลังควบคุม 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษมีนาคม ล่าสุดจับได้แล้ว 3 ราย คนเผาป่าหางดง แม้สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นพิษที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐานแม้แต่วันเดียว แต่ในเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ยังประมาทไม่ได้ เนื่องจากจากสถิติในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเดือนมีนาคมจะเป็นห้วงที่มีความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดทำให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงกว่าเดือนอื่น ๆ ล่าสุด นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เผย เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม โดยใช้มาตรการเชิงรุกส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปสร้างอาชีพให้กับผู้มีอาชีพหาของป่าหรือมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งจัดทีมลาดตระเวน ตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง และเตรียมความพร้อมทางด้านอากาศยานในการป้องกันและดับไฟป่า นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อสอดส่องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงทันทีหากมีค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในอากาศสูงและอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤตหรือช่วงเผชิญเหตุในห้วงเดือนมกราคมถึงเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ กำกับติดตามในระดับจังหวัดอำเภอและตำบล โดยใช้แอพพลิเคชั่น FireD ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง พร้อมทั้งได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการตรวจจับควันดำรถ เปิดห้องฉุกเฉิน EOC ด้านฝุ่นควันในทุกโรงพยาบาลและทุก รพ.สต. และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดห้อง Safety Zone จัดทำ Safety room ในทุกบ้าน ที่สำคัญคือมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเผชิญเหตุดับไฟป่า เพื่อดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดป้องกันการเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง มาตรการทั้งหมดนี้ทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา […]

คณะนักศึกษาเก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

คณะนักศึกษาเก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 142 และ รหัส 152 บริจาคเงิน จำนวน 77,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิธีการสงฆ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/DKpRK ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก: กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 65 ปี 👂🏻วันการได้ยินโลก 🔸เปลี่ยนมุมมอง มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้าเป็นจริงกันเถอะ! การเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึง และลดค่าใช้จ่ายต่อการสูญเสียการได้ยิน 📍พิธีเปิด วันที่ 4 มีนาคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มช. กิจกรรมภายในงาน🔹เสวนา “เปลี่ยนมุมมอง : มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้า เป็นจริงกันเถอะ!”🔹เสวนา “การได้ยิน เปลี่ยนชีวิต”🔹ให้บริการตรวจหู*08.30- 09.30 น. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตรวจหูและรับของที่ระลึกฟรี (จำนวนจำกัด)หากมีการรักษาเพิ่มเติม จะส่งต่อตามสิทธิ์การรักษาของท่าน ฟรี❗️ตลอดงาน ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/LXG7Z #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asia Album : แพนด้ายักษ์ ‘ฝูเป่า’ ในเกาหลีใต้ เตรียมกลับจีน เม.ย.นี้

โซล, 21 ก.พ. (ซินหัว) — แพนด้ายักษ์ “ฝูเป่า” ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่เอเวอร์แลนด์ รีสอร์ต สวนสนุกในเมืองยงอินของเกาหลีใต้มานานเกือบ 4 ปี มีกำหนดถูกนำพากลับจีนในเดือนเมษายนนี้ฝูเป่า ซึ่งเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 เปรียบเป็นดาราชื่อดังในเกาหลีใต้ ผู้สร้างความสุขใจแก่ผู้เยี่ยมชมนับไม่ถ้วนด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูและเสน่ห์เฉพาะตัว(บันทึกภาพวันที่ 20 ก.พ. 2024)

จีนเตือนภัย ‘คลื่นความเย็น’ ระดับสูงสุด อุณหภูมิจ่อลด 6-12°C

ปักกิ่ง, 21 ก.พ. (ซินหัว) — วันพุธ (21 ก.พ.) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศจากคลื่นความเย็น ระดับสีส้ม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบเตือนภัยสภาพอากาศแบบแบ่งสามระดับ พร้อมคาดการณ์ว่าภูมิภาคตอนใต้ของประเทศจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงรายงานระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนตอนใต้จะมีอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยหรืออุณหภูมิต่ำสุดลดลง 6-12 องศาเซลเซียส ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ (21-23 ก.พ.) โดยบางส่วนของกุ้ยโจว หูหนาน กว่างซี และเจียงซี อาจมีอุณหภูมิลดลงมากกว่า 20 องศาเซลเซียสศูนย์ฯ กระตุ้นรัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการเฝ้าระวังสภาพอากาศหนาวเย็น แนะนำสาธารณชนรักษาความอบอุ่นของร่างกาย และเรียกร้องการดำเนินมาตรการจำเป็นเพื่อปกป้องพืชผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอนึ่ง ระบบเตือนภัยสภาพอากาศจากคลื่นความเย็นของจีนแบ่งเป็น 3 ระดับ 3 สี ซึ่งสีส้มหมายถึงความรุนแรงสูงสุด ตามด้วยสีเหลืองและสีน้ำเงิน (แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเดินกลางหิมะตกบนถนนเฉียนเหมินในกรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 20 ก.พ. 2024)

ชาวบ้านย่านสันติธรรมเก็บดอกงิ้วแดง รายได้วันละหลายร้อยบาท

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 มีชาวบ้าน ในย่านสันติธรรม กลางเมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้น ส่งผลให้ดอกงิ้วแดง ในพื้นที่ว่าง ทะยอยร่วงหล่น ลงมาตกที่พื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ชาวบ้านที่ทราบพากันมาเก็บดอกสดที่ร่วงลงมานำใส่กระสอบจนเต็ม ไปตากแห้ง ขายกิโลกรัมละ 300-500 บาท ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเกสรดอกงิ้วจะขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีราคาแตกต่างกัน ทำให้มีรายได้เสริมโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เพียงขยันมากเก็บไปทำให้สะอาด นำตากแดด ไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาด รายได้วัน 200-300 บาท ขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อ แต่ชาวบ้านที่รู้ก็มาเก็บ ไปไว้ปรุงอาหาร เพราะดอกงิ้วเป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงในเมนูอาหารพื้นเมืองอย่างน้ำเงี้ยว หรือแกงแค ที่จะใส่ไปรับประทานพิ่มความอร่อย “งิ้วหนาม งิ้วบ้าน งิ้วแดง งิ้วปง งิ้วปงแดง ”เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ลำต้นสูง 25-30 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากในช่วงเรือนยอด เป็นไม้เนื้ออ่อนมีหนามแหลมอยู่ตามลำต้น ใบรวมประกอบด้วยใบย่อย 4-7 ใบ ใบเป็นมันค่อนข้างหนา ใบย่อยรูปรีปลายใบเรียวแหลมเรียงกันคล้ายกับรูปนิ้วมือ มีสีเขียวไม่มีขน ก้านใบสีขาวมองเห็นชัดเจน

จีนเผยยอดโดยสารรถไฟ ‘มหกรรมเดินทางตรุษจีน’ ทะลุ 300 ล้านครั้ง

ปักกิ่ง, 20 ก.พ. (ซินหัว) — บริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน จำกัด เปิดเผยว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารผ่านทางรถไฟของจีน อยู่ที่มากกว่า 300 ล้านครั้ง ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-19 ก.พ. ซึ่งถือเป็น 25 วันแรกของมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีน ภาคการรถไฟรองรับการเดินทาง 14.04 ล้านครั้งเมื่อวันจันทร์ (19 ก.พ.) และคาดการณ์ว่าจะรองรับการเดินทาง 13.3 ล้านครั้งในวันอังคาร (20 ก.พ.)รายงานระบุว่าทางรถไฟจีนยังคงมีผู้โดยสารพลุกพล่านแม้วันหยุดยาวจะสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากกลุ่มนักศึกษาและแรงงานต่างถิ่นยังคงเดินทางด้วยรถไฟ หน่วยงานการรถไฟได้จัดขบวนรถไฟเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการการเดินทาง พร้อมดำเนินมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มีหิมะและเย็นจัดในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้การเดินทางหลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีนดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย อนึ่ง เทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติจีน ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ก.พ. ส่วนมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 ม.ค.-5 มี.ค. (แฟ้มภาพซินหัว : ผู้โดยสารรอขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟเวินโจวใต้ ในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 17 ก.พ. 2024

1 6,268 6,269 6,270 6,271 6,272 6,678