22

การอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (The Art Workshop 2024)

“กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานลายคำประยุกต์ล้านนาและลายคำล้านนาที่ปรากฏในธรรมมาสน์ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง : ธรรมาสน์ล้านนา: อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และสุนทรียศาสตร์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และการออกแบบและสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังอัตลักษณ์ลายคำประยุกต์ เพื่อการสืบทอดศิลปะล้านนาโดย ท่านพระครูโกวิทอรรถวาที ผศ.ดร. และ ดร.อำนาจ ขัดวิชัย หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน และ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะนักเรียนจากโรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน โรงเรียนเชตุพนศึกษา เชียงใหม่ นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นิสิต มจร.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มาเป็ประธานเปิดงานและภายในงานได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ประกอบไปด้วย รศ.ลิปิกร มาแก้ว,ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์,อาจารย์เนติ พิเคราะห์ แลคณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน วันที่ 21 พฤษาคม 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ได้จัด การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2567 โดยมีอาจารย์ธวัช บุญประเสริฐ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์พรรณ๊ บุญประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาบ และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการนี้ได้เชิญดร.อวยชัย ศรีตระกูล กรรมการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่ และอ.สุลีกาญ ธิแจ้ อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลเด็กและเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

นศ.วิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 63 ฝึกประสบการทักษะวิชาชีพ

นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 63 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ จำนวน 30 คน เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร โดยรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ พร้อมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอุโมงค์แม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และสะพานรถไฟโค้ง (Arch Bridge) ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ CR.รถไฟทางคู่

จ.เชียงราย รวมพลังเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพุทธยุวชนต้นแบบ

จ.เชียงราย รวมพลัง รัฐ ราษฎร์ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพุทธยุวชนต้นแบบ ในโครงการพุทธยุวชนเชียงราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 67 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.เชียงราย, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย, ชมรมคนดีศรีเชียงราย และชมรมฮักเชียงราย ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพุทธยุวชนเชียงราย รุ่นที่ 1 ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 84 คน โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และ พระอาจารย์วัฒน์ จารวณโณ (พระอาจารย์ต้น) กล่าวต้อนรับคณะนักเรียน และอธิบายความสำคัญของพุทธยุวชนพร้อมให้โอวาท ณ ห้องประชุมเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา กล่าวว่า เด็กและเยาวซน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต […]

“เอกชัย” ร่วมงานฉลองสมาคมครูจีน(ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ สุทธภักติ กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษารร. เจริญศิลป์ ร่วมงานฉลองสมาคมครูจีน(ประเทศไทย) ครบรอบ 45 ปีและพิธีรับมอบตำแหน่งประธานสมัยที่ 20 สมาคมครูจีน(ประเทศไทย) โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในงาน ณ หอการค้าไทย-จีน กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่เปิดกิจกรรม KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม ปี 2

เชียงใหม่เปิดกิจกรรม KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม ปี 2 ที่ จ.เชียงใหม่ ดึง เยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าร่วมการอบรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ มูลนิธิยังมีเรา จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ปีที่ 2 ประเดิมเปิดค่ายครั้งแรกของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสมัครทางออนไลน์เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการอบรม จัดเต็มกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ขณะที่วันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเข้าค่ายฯ (26 พฤษภาคม 67 ) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องมรกต โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีการเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม […]

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันต้อนรับกรีนซีซั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run” เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run” โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน พร้อมทั้งนักวิ่งกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า กิจกรรม “Chiang Mai Night Safari Family Run” จัดขึ้นเพื่อต้อนรับกรีนซีซั่น และเป็นครั้งแรกที่จัดในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา เป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่รักสุขภาพได้มีโอกาสร่วมสนุก และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วย สำหรับกิจกรรม […]

พระอาจารย์ธงชัย ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดผาเงิบพนาราม ชาวบ้านแห่รับผ้ายันต์

ทางพระอธิการ ธงชัย วรธมฺโม เจ้าอาวาส วัดผาเงิบพนาราม เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้ามหากุศลอุโบสถวัด ผาเงิบพนาราม ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน โดยมีประชาชน ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมงานจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญ จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่ง ไม่ตกต่ำ มีความก้าวหน้า มีเกียรติ มีความสง่างาม เมื่อวันที่ 26 พ.ค 67 ที่วัด ผาเงิบพนาราม ต. นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ชาวบ้านทั่วสารทิศแห่เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้ามหากุศลอุโบสถวัดผาเงิบ โดยมี พระเดชพระคุณพระครูสัทธาภิรมณ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาส วัดมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสุนทรอรรถการ (ครูบาเจ้าดอน) พระเกจิ ชื่อดัง!! แห่งเมืองลี้ เจ้าอาวาส วัดผาหนาม จ.ลำพูน รวมไปถึง พระภิกษุสงฆ์สามเณร ทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธี นายสมพงษ์ […]

ชาวบ้านเฮ! หลวงพ่อโสภา สมโณ นำทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ แจกบนดอยสูง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2567 หลวงพ่อโสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นำทุเรียน จำนวน 2 ลำรถ พร้อมผลไม้อื่นๆเช่น มังคุด เงาะ แตงกวา พร้อมข้าวสารอาหารแห้งชุดใหญ่ นำมาแจกให้กับชาวบ้านป่าเมี่ยง พื้นที่บนดอยสูงในถิ่นห่างไกล ต.โขล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้กินผลไม้อร่อย เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อโสภาฯ มาปฎิบัติศาสนกิจ เป็นองค์ประธานบูรณะอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ชึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่

รร.เทพนารี สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังพื้นฐานความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมสนับสนุน Soft Power วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

เหล่ากาชาดฯ ลำพูน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประกอบการ “ขัวมุงท่าสิงห์” ล่ม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 นาฬิกา ที่บริเวณหน้าสะพานขัวมุงท่าสิงห์ ตำบลในเมือง-ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประกอบการที่ยืนแบบแสดงความจำนงจำหน่ายสินค้าบนสะพาน “ขัวมุงท่าสิงห์” ที่ประสบสาธารณภัยและได้รับความเสียหาย จำนวน 54 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการขัวมุงท่าสิงห์ที่ได้รับผมกระทบจากเหตุวาตภัย โดยมี นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน, นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนฯ, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ สืบเนื่องจากเหตุวาตภัย(พายุ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยเฉพาะสะพานขัวมุงท่าสิงห์ เป็นที่ตั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP ในชุมชน ถูกแรงพายุอย่างหนัก จนทำให้หลังคาถล่มลงมา สินค้าได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องประดับเงิน ผลิตภัณฑ์ไม้แก่ะสลัก ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ มีผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย จำนวน […]

พบเห็ดกลางสนามฟุตบอล ไม่มีพิษ ชาวบ้านแนะเมนูเด็ด “ต้มเห็ดหญ้าแพรกกับผักตำลึง”

พบเห็ดหญ้าแพรกและเห็ดหัวเข่า ออกจำนวนมากกลางสนามฟุตบอล ทต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านเก็บกินหลายปีแล้ว ไม่มีพิษปลอดภัย นำมาเป็นเมนูเด็ด “ต้มเห็ดหญ้าแพรกกับผักตำลึง” หวานอร่อย เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่สนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลบ้านแหวน (ทต.บ้านแหวน) อยู่ในเขตติดต่อบ้านท้าวบุญเรืองกับบ้านโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้านหลายคนเดินทางมาเก็บเห็ดหญ้าแพรก กับเห็ดหัวเข่า บางคนเรียกว่าเห็ดหญ้าแพรกลำ ( “ลำ” ภาษาเหนือแปลว่า อร่อย) สอบถามนายน้อย (ขอสงวนนามสกุล) อยู่บ้านโขงขาว หนึ่งในชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดดังกล่าว บอกว่า มาเก็บเห็ดหญ้าแพรกกับเห็ดหัวเข่าออกที่สนามฟุตบอลแห่งนี้หลายวันแล้ว มาเก็บตอนเช้า ที่เรียกว่า เห็ดหญ้าแพรก เพราะเห็ดชนิดนี้จะออกตามโคนต้นหญ้าแพรก และอีกชนิดคือ เห็ดหัวเข่า จะออกให้เก็บกินในฤดูฝนทุกๆปี เห็ด2 ชนิดดังกล่าวจะออกพร้อม ๆ กัน กระจายออกทั่วสนามฟุตบอล เก็บไปกินจนกว่าจะหมด จะมีให้เก็บกินทุกวันในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแรกของปีนี้ และไม่มีพิษแต่อย่างใด คาดว่าเห็นที่ออกจะมากับดินที่นำมาทำสนามฟุตบอลที่นำมาจากในป่าก็เป็นได้ เห็ดหญ้าแพรก ออกดอกสีเหลือง เมื่อดอกบานจะยาวประมาณ 5-6 เซ็นติเมตร […]

ทีมฟุตบอล ม้าจิ๋ว 51 รร.ท่าข้ามวิทยาคมคว้าแชมป์จตุรมิตร รุ่น 16 ปี

นางณปภา สินมณี ผอ.รร.ท่าข้ามวิทยาคม อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพม.แพร่ ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล รร.ข้ามวิทยาคม ทีมม้าจิ๋ว 51 คว้าแชมป์ ฟุตบอลกระชับมิตร 4 จตุรมิตร รุ่น 16 ปี ณ สนามเขลางค์ ซิตี้ อะคาเดมี่ จ.ลำปาง โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วม ได้แก่ ทางโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ต้องขอขอบคุณทาง เขลางค์ ซิตี้ อะคาเดมี่ ที่ได้จัดรายการเเข่งขันดีๆ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้หาประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย Cr.รร.ท่าข้ามวิทยาคม

กสทช. ร่วม ปปง. และธนาคารพาณิชย์ กำจัดซิมผี

วันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิมสังกาศ รอง เลขา ปปง., ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย, ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางตรวจสอบคัดกรองเบอร์โมบายแบงก์กิ้ง ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร อันเป็นการส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยมีเป้าหมายให้ชื่อผู้จดทะเบียนเบอร์ซิมเลขหมายที่ขอเปิดใช้โมบายแบงก์กิ้ง และเจ้าของบัญชีธนาคาร ต้องเป็นของบุคคลคนเดียวกัน อันเป็นมาตรการต่อยอดจากประกาศ กสทช. ที่ให้ผู้ถือครองซิมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไป ยืนยันตนภายในกำหนด เพื่อสกัดปัญหาซิมผีบัญชีม้า พล.ต.อ.ณัฐธรฯ กล่าวว่า กสทช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ตั้งทีมงานร่วม กสทช. ปปง. และ ธนาคาร รวมทั้งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สางเบอร์โมบายแบงก์กิ้งแปลกปลอมและต้องสงสัย ที่ชื่อผู้ถือครองไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร เพื่อสกัดซิมผีบัญชีม้าในระบบการโอนเงินออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ […]

นายกทต.ร้องกวาง ลุยพื้นที่ทันที แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ต.ทุ่งศรี

เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.40น. นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลร้องกวาง ออกตรวจน้ำท่วมขังถนน หน้าบ้านเรือนประชาชน บ้านต้นเดื่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งศรี นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลร้องกวางจะหาแนวแก้ไข โดยสั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลร้องกวางเข้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน โดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ และจะได้เสนอให้กับทางกองช่างหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบถาวรแลัยั่งยืนต่อไป

รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค.67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อสร้างในปี 2520 ได้ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 6,800 ไร่ แต่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวมีน้อย กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างฝายห้วยผึ้ง พร้อมระบบผันน้ำ เพื่อผันน้ำมายังอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว แต่ยังก็ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากปัญหาน้ำฝนน้อย ฝนทิ้งช่วง จึงได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง เพื่อช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งหากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 25.42 ล้าน ลบ.ม. และสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนประมาณ 38,030 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 20,000 ไร่ ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (พ.ศ.2573-2580) และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตลอดลุ่มน้ำแม่วาง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ […]

รมช.อรรถกร ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค. 67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 มีพื้นที่ดำเนินงานในอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,258 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร โดยปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 22,542,099 มีผลกำไรสุทธิ 376,668 บาท โดยสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก และถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกร ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ตามนโยบายสำคัญ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” โดยมุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 […]

ระวังถูกจับ! ติดตั้งกล้องจับความเร็วถี่ยิบ ช่วงดอยขุนตาล-แม่ทา

ทั้งนี้ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ช่วงดอยขุนตาล-แม่ทา มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สืบเนื่องจากเป็นทางลงเขาโค้งลาดซัน ประกอบกับผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาตรการบังคับในการจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการติดตั้งกล้องจับความเร็วถี่ยิบหลายจุดช่วงดอยขุนตาล-แม่ทา แต่ละช่วงขับขี่ไม่เกิน 50 60 80 90 120 ชี่งการจำกัดความเร็วในการขับขี่ดัวกล่าว มีเสียงวิพากษ์วิจารย์ ไม่เห็นด้วยกันอย่างแพร่หลายว่าจำกัดความเร็วต่ำเกินไป เป็นต้น ภาพ/ Dittapan Pantawattanagul

ส่งตัว “รุตนครสวรรค์” เซียนพระดังและเมีย หนีหมายจับ กลับมารับโทษฝั่งไทย

เจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ส่งตัว “รุตนครสวรรค์” เซียนพระดังและเมีย หนีหมายจับคดีเช็คและฉ้อโกง กลับมารับโทษฝั่งไทย เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 25 พ.ค. 67 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรกานต์ มุดซาเคน ผกก.สภ.บ้านแซว พ.ต.อ.ปัณณทัต เศวตะทัต ผกก.สส. ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.ชินกร อัศวภูมิ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.จักรชัย หมั่นพูล รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแซว พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแซว ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ กรณีส่งตัวผู้ต้องหาหนีหมายจับของทางการไทย ที่หนีข้ามแดนไปซ่อนตัวแถวเขตพื้นที่คิงส์โรมันส์ ให้กลับมารับโทษที่ฝั่งไทย จึงสั่งการให้ชุดจับกุมนำโดย พ.ต.ต.โกวิทย์ จักรสมศักดิ์ สว.สส.สภ.บ้านแซว ร.ต.อ.ศุภชัย ก้างออนตา รอง สว.สส. ร.ต.อ.วินัย เชยบาน ร.ต.อ.พิชญ์พัชระ พิชญณันทร์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมทีมงาน ไปรับตัวผู้ต้องหาตามที่ได้รับการประสานที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก […]

1 6,675 6,676 6,677 6,678 6,679 7,101