22

พิธีเปิด “โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (Club Hopping 2024)”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (Club Hopping 2024)” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ทราบถึงสถานที่ต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากชมรมต่าง ๆ ในสังกัดของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโดย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/NlYqd ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเทคนิคเชียงใหม่สร้างสรรค์-ปันสุข สู่สังคม ปี 3 กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้แผนกวิชา ดำเนินการสอนห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเทคนิคเชียงใหม่สร้างสรรค์-ปันสุข สู่สังคม ปี 3 กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ วิชาพื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 โดยมีการจัดการสอนดังนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเซ็นทรัล (central Group) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านงานอาชีพ และส่งเสริมให้เกิดความสนใจการศึกษาสายอาชีพในอนาคต

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองมั่นใจฝากลูกไว้กับแม่(โจ้)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.ขุนศรี ทองย้อยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะ/วิทยาลัย มาร่วมต้อนรับ ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมนี้ผู้ปกครองนักศึกษาได้รับทราบแนวคิด นโยบายของมหาวิทยลัย แนวทางการพัฒนานักศึกษา สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตของนักศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่างๆ และข้อมูลรายละเอียด “กองทุน กยศ. : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม และสิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ” โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จากนั้น รับฟังการเสวนา หัวข้อ “ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รก.รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยลัย […]

พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเกาหลี

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาเกาหลี) จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาเกาหลี “2024 K- Movie & K- Drama “ โดยวิทยากร Soohyun,Choi จากสถาบัน Sejong Culture Academe ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านภาษาเกาหลีของนักเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 และ 6/10 จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

สพม.เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ในวันที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 07.15 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ โดยมี นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด จากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ภาค ค ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด และในวันนี้ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 318 คน ประกอบด้วย วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล วิชาเอกอุตสาหกรรม วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกทัศนศิลป์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเกษตร […]

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 720,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 720,000 บาท จาก ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดดวงตา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ปภ. เน้นย้ำ 43 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ. เน้นย้ำ 43 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. วันนี้ (23 มิ.ย 67) เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 43 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 67 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง […]

ครัวอ้ายเลิศคาเฟ่สายมูเตลู ได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารเป็นยาฯ

ครัวอ้ายเลิศคาเฟ่สายมูเตลู ได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารเป็นยาในเมนูอาหารตามฤดูกาล มีความอร่อยสะอาดปลอดภัยดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดร. วัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี ประธานกรรมการบริหารเทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปต์ ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำจังหวัดแพร่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เผยว่า นายสุวรรณ เพชรรุ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อการันตีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินกิจกรรมอาหารเป็นยา ตามนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ด้วยการรับประทานอาหาร พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารนโยบายสาธารณะ การประชาสัมพันธ์การทำอาหารจากสมุนไพรให้เป็นยาที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารให้สามารถพัฒนาเมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยได้ในระดับชุมชน รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ร้านครัวอ้ายเลิศคาเฟ่สายมูเตลู มีเมนูอาหารเป็นยาและแหล่งศึกษาดูงานสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรผาสิงห์หมอพื้นบ้านเวียงโกศัยการนวดสปาผลิตยาหม่องน้ำมันนวดสบู่สมุนไพรน้ำมันนวดคลายเส้น สมุนไพรผาสิงห์ ตำหรับสมุนไพรไทยล้านนา หอม เย็น ชื่น ใจ “บอกลาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยสมุนไพรผาสิงห์! สูดดม ถู และนวดเพื่อบรรเทาทันที”

กกต.แพร่ มอบข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ระดับประเทศ

กกต.แพร่ มอบข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ระดับประเทศและบัตรประจำตัวให้ สว.จ.แพร่ พร้อมเดินทางไปคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสรินยา กองสีหา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และพนักงานกลุ่มงานฯ มอบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ (สว.3) และบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ให้แก่ผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ สำหรับรายชื่อ มีดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ พ.ต.ท. ณภัทรชนม์ พงศ์ราษีตยกุล , นายสุพิชญ์ชาญ โพธิ์งาม กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย […]

รร.เจริญศิลป์ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายเอกขัย วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษารร.เจริญศิลป์ อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 นายวินัย ศรีสิทธิเดชารักษ์ เป็นผู้ลงนามแทนในนามผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเจริญศิลป์ นายก่อประภาส เลขะวิพัฒน์ ผู้จัดการ นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการ และ นางสุภัค บัวนาค รองผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา รับมอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ MacbookAir Drone และ Tablet จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการ “Coding for Better Life” สร้างรากฐาน อนาคตประเทศไทย เพื่อใช้พัฒนาในการเรียนการสอนในด้านทักษะดิจิทัล ให้กับนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์

สพฐ. สัญจร 6 จุด ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้

ผู้บริหาร สพฐ. คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาล ร่วมทริป “สพฐ. สัญจร ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้ฯ” เดินสาย 6 ภูมิภาค ที่จังหวัดแพร่ พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี สระแก้ว มุกดาหาร กาญจนบุรี เริ่มจุดแรกวันที่ 23 มิ.ย. นี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวาระสำคัญ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งในระหว่างเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม นี้ จะมี “โครงการ สพฐ. สัญจรกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา” จำนวน 6 จุดทั่วประเทศ ดังนี้ จุดที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนนารีรัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 […]

ขนส่งเชียงราย ประกอบพิธีเจิมทะเบียนเลขสวยเสริมสิริมงคล หมวดอักษร “ขค”

ขนส่งเชียงราย ประกอบพิธีเจิมทะเบียนเลขสวยเสริมสิริมงคล หมวดอักษร “ขค” (ค้าขายม่วนล้ำ เงินคำไหลค่อน) เตรียมเปิดประมูล 31 ส.ค. นี้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 67 ที่ลานพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ประกอบพิธีอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง หมวดอักษร ขค จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งหมายถึง “ค้าขายม่วนล้ำ เงินคำไหลค่อน” โดยการทำพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลกับป้ายทะเบียน และส่งให้ถึงผู้ที่ประมูลเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนเลขสวย โดยมีนายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย นางชลีพร เลานันท์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในระหว่างที่พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ได้ทำพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเจิมป้ายทะเบียนเลขสวยอยู่นั้น บริเวณโดยรอบองค์พระธาตุดอยตุง ได้มีหมอกฝนสีขาวลอยปกคลุม จนคล้ายฤดูหนาว และอากาศยังหนาวเย็นตลอดเวลา ไม่มีแสงแดดหรือฝนตกลงมาแต่อย่างใด ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก (ตามความเชื่อของชาวล้านนา) สำหรับป้ายทะเบียนเลขสวยนั้น ลวดลายยังเป็นการออกแบบเดิมที่สวยงาม โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ […]

เลือกผู้ใหญ่บ้านสบสายหมู่ 1 เข้มข้นคึกคัก ชิงกัน 3 เบอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่นายอาคเนย์ แสงสร้อย กำนันตำบลสบสายและเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1ว่างลง ทางอำเภอสูงเม่นโดยนายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่นจึงประกาศรับสมัครประชาชนในพื้นที่หมู่ 1ต.สบสายที่มีคุณสมบัติกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 25มิถุนายน 2567 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 3ราย คือ เบอร์ 1 นายบัณฑิต พิทยากิต เบอร์ 2 นางสาวอนงค์วรรณ ผาทอง และ เบอร์ 3 นายวิญญาต มั่งมี ขณะนี่ผู้สมัครทั้ง 3เบอร์ต่างก็ออกหาเสียงแนะนำพร้อมด้วยทีมผู้ช่วย การหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักแต่ละเบอร์มีโอกาสได้รับเลือกตั้งพอๆกัน

นพ.นิยม สส.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่พบชาวบ้านรับฟังปัญหา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น หมออุ๋ย นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 เป็นประธานพิธีในงานฌาปนกิจศพ พ่อสมพล อายุ 75 ปี ต.บ้านกลาง อ.สอง จว.แพร่ ณ ฌาปนสถานเทศบาลสองและซึ่งมีนายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพรี.เขต.2,นายลิขิต จันทร์ดวง กำนันตำบลบ้านกลางและผู้มีเกีบรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้หมออุ๋ย นพ.นืบม ได้พบกับประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นถึงปัญหาด้านต่างๆเพื่อนำข้อมูลเสนอหน่วยงานและรัฐบาลต่อไป

อายุวัฒนะมงคลทอดผ้าป่าพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

22 มิถุนายน 2567 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระนักพัฒนาป่าเพื่อน้ำ หัวใจนักพัฒนาที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่โดยไม่หยุดพัฒนา ซึ่งวันนี้เป็นวันครบอายุวัฒนะมงคลทางลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันจัดงานให้กับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในวันนี้ พร้อมพระสงฆ์มาร่วม 100 กว่ารูป ญาติธรรมจำนวนมากกว่า500 คน และยังได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล70ปี 46 พรรษาพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำใช้ชื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมเพื่อการศึกษา พร้อมการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและคณะครู โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การเดินเพื่อเข้าเรียนต่างอาคารเรียนเวลาฝนตกจะลำบากในการเข้าเรียนต่างอาคารทางฝ่ายบริหารได้จัดสร้างหลังคากันแดด ฝน ให้กับโรงเรียน ทางเดินเชื่อมของอาคารเรียนและทางเดินไปโรงอาหารหอประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสะบายมากขึ้นเอื้อกับนักเรียนและคณะครูในการเดินเชื่อมอาคารเรียนทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนได้ดี ในโอกาสต่อไปในอนาคต ในการทอดถวายมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ฝ่ายสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ทหารม้ากองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ตำรวจภูธรอำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลปงตำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมส่วนราชการอำเภอไชยปราการทุกหน่วยงานและส่วนเอกชนห้างร้านต่างๆในอำเภอไชยปราการ และต่างอำเภอ พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนไชยปราการและคณะศิษย์เก่า ครูเก่า และญาติธรรมทุกๆคน ที่ได้ร่วมกันสมทบเงินสด จำนวนหนึ่ง ทอดผ้าป่ามอบให้โรงเรียนไชยปราการ […]

นขต.​พล.ร.7 ดำเนินการฝึกทบทวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบ เมื่อ 21 มิ.ย.​ 67​ นขต.​พล.ร.7 ดำเนินการฝึกทบทวนตามภารกิจที่หน่วยได้รับมอบหมาย​ โดยมีการปฏิบัติดังนี้▪️การฝึกซักซ้อมกองทหาร​เกียรติยศ​▪️การฝึกทบทวนชุดครูฝึกกำลังสำรอง▪️การฝึกเตรียมการ หมู่ ตอน หมวด ตรวจสอบ ทบ.▪️การฝึก​ ชป.น​ทล. การปฏิบัติ​ ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย​

พล.ร.7 พร้อมช่วยเหลือประชาชน

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ เมื่อ 21 มิ.ย.​ 67 พล.ร.7 และ นขต.ฯ ทำการตรวจความพร้อมของ ชป.เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล , ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ให้พร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการประสานและร้องขอ ณ ลานรวมพลของแต่ละหน่วย การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สพม.เชียงใหม่ สอบครูผู้ช่วย ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 19 วิชาเอก 43 อัตรา โดยมีผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในภาค ค จำนวนทั้งสิ้น 687 คน ตามวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 71 คน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 31 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 116 คน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 81 คน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 35 คน วิชาเอกเคมี จำนวน 35 คน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 65 คน วิชาเอกสังคมศึกษา […]

สืบชะตาหลวง – สรงน้ำพระธาตุ – เททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ์

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดขุนคงหลวงนิมนต์พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง มีพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง เจ้าอาวาสวัดหนองตอง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดขุนคงหลวง ภาคบ่ายมีพิธีเททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ์ และหล่อรูปพ่อเจ้าหมื่นคำคง ผู้นำชาวลัวะ เจ้าเวียงหงษ์ ผู้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ เวียงหงษ์ และบรรพชา – อุปสมบท สามเณร จำนวน 7 รูป เป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.

1 7,099 7,100 7,101 7,102 7,103 7,221