ชมรม มศว.เชียงใหม่ เดินหน้าได้คณะกรรมการทุกคน จ่ายค่าสมาชิกครบ

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ในฐานะประชาสัมพันธ์ ชมรม มศว.วศ.เชียงใหม่ เผยว่าเวลานี้ทาง ชมรม ฯ เดินหน้าเต็มสูบ คณะกรรมการบริหารฯ สมัครเป็นสมาชิกครบถ้วน 18 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 67 เวลา 10.00 น. ดร. ทินกร นำบุญจิตต์ เป็นที่ปรึกษาชมรม มศว.วศ.เชียงใหม่ นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง เป็นประธานชมรมฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมประชุมเพื่อขอมติ และเห็นชอบข้อบังคับของชมรมฯ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ไปสรุปมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีความเห็น เพื่อนำเสนอให้ประธานชมรมฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ เพื่อประกาศใช้และถือเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของชมรม มศว.วศ. เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการต่อไป

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์
ดร. ทินกร นำบุญจิตต์
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง

ภายหลังจากการประชุมฯ เหล่าบรรดาที่ปรึกษา ประธาน รองประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ อย่างเป็นทางการ ตอนนี้ได้เสียค่าสมัครสมาชิกชมรมตลอดชีพ คนละ 500 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของชมรมฯ ครบถ้วนทั้ง 18 คน ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ในฐานะประชาสัมพันธ์ชมรมฯ และเปิดเผยว่าขณะนี้ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) หรือวิทยาลัยวิชาการ (วศ.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทั้ง 8 วิทยาเขต ในอดีตจนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันทั้งวิทยาเขตประสานมิตรมิตรและ มศว. องครักษ์ ที่อาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครตามข้อบังคับฯ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม มศว.วศ. ส่วนกลางต่อไป
โดยสามารถที่จะสมัครต่อนายทะเบียนทางออนไลน์ หรือยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการชมรม ฯ รศ. สุดยอด ชมสะห้าย ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ

ด้าน “ บิ๊กอู๊ด” ดร. ทินกร นำบุญจิตต์ ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก มศว.หรือ วศ. ทุกแห่ง ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ เพื่อที่เป็นการรวมกลุ่มของทุกภาคส่วน ในการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามควรแต่โอกาส ที่จะได้ดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ในโอกาสต่อไป…

ร่วมแสดงความคิดเห็น