11703

ราชกิจจาฯประกาศ ลูกจ้าง WFH ได้ ไม่รับสายหลังเลิกงานได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 140 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 19  มีนาคม 2566 เพื่อขยายการคุ้มครองกลุ่มแรงงานรับงานไปทำที่บ้าน โดยเพิ่มเติมในมาตรา 23 ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  มาตรา 23/1 เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง และเป็นการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและการทํางานของลูกจ้าง หรือในกรณีมีความจําเป็น นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้าง นํางานในทางการที่จ้างหรือที่ตกลงไว้กับนายจ้างซึ่งมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสํานักงานของนายจ้างได้โดยสะดวก ให้ลูกจ้างทํางานดังกล่าวไปทําที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้าง หรือตกลงให้ลูกจ้างทํางานผ่านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานที่ใด ๆ ได้การตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึง และนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยอาจตกลงให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้(1) ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง (2) วัน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก และการทํางานล่วงเวลา (3) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่าง ๆ (4) ขอบเขตหน้าที่การทํางานของลูกจ้างและการควบคุมหรือกํากับการทํางานของนายจ้าง (5) ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทํางาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ […]

จอดรถขวางบ้านผู้อื่น มีความผิดทางกฎหมาย!

ปัญหาการจอดรถกีดขวาง หรือการจอดรถในที่ห้ามจอดเป็นถือเป็นปัญหาที่พบกันได้บ่อยครั้ง สำหรับบางท่านอาจเห็นว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถเจรจาตกลงกันได้ แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดเป็นเหตุบานปลาย มีการทำลายทรัพย์สิน หรือถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันตามที่เป็นข่าวกันก็มีมาแล้ว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดมาจากปริมาณรถที่มากเกินไปบนท้องถนน ตามข้อมูลของกรมการขนส่ง วันที่ 30 มิ.ย.62 พบว่า มีการจดทะเบียนทั้งรถจักรยานยนต์ รวมถึงรถยนต์ มีจำนวนสะสมสูงถึง 40 ล้านคันทั่วประเทศ โดยในพื้นที่ กทม. เอง มีปริมาณรถมากกว่า 10 ล้านคันเลยทีเดียว ซึ่งตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 ได้ระบุพื้นที่ห้ามจอดไว้ ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวผู้ใช้รถเอง รวมถึงผู้อื่นที่ใช้ถนน หรือทางร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้หากผู้ใช้รถได้จอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านของผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ฐานก่อความเดือนร้อนรำคาญ ที่มีอัตราโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท และผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วย ดังนั้น การจอดรถผู้ขับขี่ พึงทำตามข้อกำหนดที่กฎหมายได้วางไว้ เพื่อไม่ให้รบกวนสิทธิของผู้อื่น ซึ่งอาจถูกดำเนินคดีทั้งในทางคดีอาญา และทางแพ่งอีกด้วย ข้อมูลอ้างอิง : กรมขนส่งทางบก

ไฟเขียวร่างกฎหมายใหม่ สินค้าชำรุดภายใน 2 ปี คนขายต้องรับผิดชอบ 

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม. อนุมัติร่างกฎหมายใหม่ สินค้าชำรุดภายใน 2 ปี คนขายต้องรับผิดชอบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง .คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจในความชำรุดบกพร่องของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าอื่นที่อาจกำหนดตามพระราชกฤษฎีกา.โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตาม โดยในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องในเวลาส่งมอบสินค้า.นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ติดตั้งหรือประกอบสินค้านั้น หรือในกรณีที่ผู้บริโภคประกอบสินค้าหรือติดตั้งตามคู่มือที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้ แต่คู่มือนั้นกำหนดวิธีติดตั้งหรือประกอบสินค้าโดยไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องไว้ดังนี้คือผู้บริโภคสามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจซ่อมแซมสินค้า, เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้า, ขอลดราคาสินค้า หรือเลิกสัญญา โดยการใช้สิทธิดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ และกรณีที่มีการทำข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งแตกต่างจากที่ พ.ร.บ.นี้กำหนด และเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคให้ถือว่าเป็นโมฆะ.อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้คือผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่อง, ผู้บริโภคได้ดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจจนเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดบกพร่อง, ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสมควรเพื่อการบำรุงรักษาสินค้าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน.ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งซื้อขายกันทั่วไปเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และวิธีพิจารณาความแพ่งที่เป็นไปตามหลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสินค้าที่ไม่มีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการกระบวนการผลิตสินค้าหลายชนิด ซึ่งทำให้สินค้ามีลักษณะหรือกลไกที่ซับซ้อน ผู้บริโภคไม่อาจพบเห็นความชำรุดบกพร่องของสินค้าได้ในเวลาซื้อขายหรือส่งมอบ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน.อย่างไรก็ตาม จะมีสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าฯ ได้แก่ สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ สัญญาการขายหรือเช่าซื้อสินค้าใช้แล้ว การขายหรือเช่าซื้อสินค้าตามสภาพ และการขยายทอดตลาด.ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ […]

โพสต์ตั้งค่าหัวตามล่าแฟน – ชู้ ผิดกฎหมาย!

สายบู๊ต้องระวัง เพราะการโพสต์ตั้งค่าหัวตามล่าหาตัวแฟน หรือชู้ ถือว่าเป็นการโพสต์ประจาน เข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนคำพูดที่ใช้ เช่น ไม่ตายดีแน่ อย่าโผล่มาให้เจอหน้า หรือ ได้ไปอยู่ด้วยกันในนรกแน่ ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดลักษณะข่มขู่ ทำให้กลัวโดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ผู้เสียยังหายสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วย (ข้อมูลจากมาตรา 328 และมาตรา 392 ตามประมวลกฎหมายอาญา)

ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.ป้องกันทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศ

ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว! กฎหมายป้องกันทำผิดซ้ำคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง มีผล 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้สังคม รวมถึงแก้ปัญหาและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม พบว่า ผู้กระทำผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง เมื่อพ้นโทษแล้ว จะกระทำความผิดซ้ำในระยะเวลา 3 ปี มากกว่าร้อยละ 50 จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้น  กฎหมายฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง อาทิ 1กำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ มีหน้าที่ เช่น กำหนดนโยบายและแผนการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิด ให้คำปรึกษาแลข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ มีหน้าที่ เช่น กำหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ […]

ยัน นายกฯ ไม่แทรกแซงร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีความพยายามที่จะสร้างกระแสข่าวพาดพิงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าอยู่เบื้องหลังสั่งการให้คว่ำร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ตระหนักดีถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ไม่เคยก้าวล่วงและแทรกแซงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ส.ส. ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกฎหมายทุกฉบับ หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา แต่ไม่อาจก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สั่งการให้ผ่านหรือไม่ผ่านร่างกฎหมายได้   น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มากกว่าผลแพ้ชนะทางการเมือง ดังนั้นผลการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพล.อ.ประยุทธ์ จะสั่งการหรือชี้นำควบคุมเสียงในสภาฯ ได้ กระแสข่าวที่ออกมาอาจเป็นการตีตนไปก่อนไข้ และมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคม “รัฐบาลไม่ได้คิดจะต่อสู้กับใคร หรือฝ่ายใด แต่ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ  พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาชาติและพัฒนาสังคมให้ดีมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทุกฝ่ายควรหันมาช่วยกันระดมสมองเพื่อต่อยอดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากว่าคิดเรื่องแพ้ชนะทางการเมือง” น.ส.ทิพานัน กล่าว

ครอบครองอาวุธปืน ต้องมีใบรับรองแพทย์

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติครอบครองอาวุธปืนต้องมีใบรับรองแพทย์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด โดยมีมาตรการระยะเร่งด่วนสำคัญ 4 มาตรการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว นําไปใช้ได้จริงในการสร้างความปลอดภัย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.มาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืน ได้แก่(1) การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เช่น เพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากต้นสังกัด/นายจ้าง(2) การจัดการอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต โดยผ่อนผันให้ผู้ครอบครองนําอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาต/หรือที่มีกฎหมาย ห้ามออกใบอนุญาตมาส่งมอบให้แก่ภาครัฐหรือนํามาขึ้นทะเบียน(3) การป้องกันและปราบปรามในเชิงรุก เช่น ตรวจจับการค้าอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาต(4) มาตรการทางดิจิทัล เช่น การป้องกันการค้าอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2.มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การควบคุมสารเคมีที่นำใช้ผลิตยาเสพติด การทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดและยึดทรัพย์ ติดตามจับกุมผู้มีหมายจับคดียาเสพติด การค้นหาผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ การติดตามข้อร้องเรียนประชาชน การทบทวนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 3. มาตรการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วยระยะเร่งด่วน ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชระยะกลาง เร่งรัดจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพระยะต่อเนื่อง […]

อนุทิน ให้ ปชช.ตัดสิน ครองยาบ้ากี่เม็ดเป็นผู้เสพ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก ประเด็น ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย มียาบ้ากี่เม็ด จัดเป็นผู้เสพ ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำ ระบุว่า “สัปดาห์ที่แล้วผมประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีวาระสำคัญวาระหนึ่ง ที่มีการพิจารณากัน คือ การกำหนดจำนวนยาบ้า ที่จะกำหนดให้ผู้ครอบครอง เป็น ผู้เสพ หรือ ผู้ค้า จำนวนที่กำหนดในปัจจุบัน ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2545 กำหนดไว้ 15 เม็ด คือ ผู้ใดครอบครองยาบ้า ไม่เกิน 15 เม็ด ให้จัดเป็นผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ค้า ให้ส่งตัวไปบำบัดรักษา ตามนิยาม ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ไม่ต้องส่งไปเรือนจำ ในฐานะผู้ค้ายาเสพติด ในการประชุม มีข้อเสนอใหม่ ให้กำหนดว่า ผู้ครอบครองยาบ้า ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือ […]

ตร.เตือน! คิดก่อนพูด โพสต์ ละเมิดสิทธิระวังเจอคุก

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ขอฝากเตือนสติการโพสต์ข้อความ หรือการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ และแนวทางในการแสดงความเห็นที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ดังต่อไปนี้ ด้วยในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยี ประชาชนนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆกันอย่างแพร่หลาย ในการโพสต์ข้อความ แสดงความคิดเห็นด้วยวีดีโอ ภาพนิ่ง รวมถึงในกรณีตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นในหลายๆ เรื่อง ในหลายๆ มิติ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โต้ตอบกันไปมาอย่างกว้างขวางซึ่งในบางครั้งอาจจะไปกระทบถึงสิทธิหรือละเมิดผู้อื่นตามความผิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความห่วงใยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทางต่างๆ ที่อาจไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น โดยขอให้ประชาชนใช้สติในการโพสต์ การแสดงความคิดเห็น หลีกเลี่ยงการกระทำในลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายกระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่น หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งคำที่หมิ่นประมาทนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้คำที่ก้าวร้าว หยาบคาย แม้เป็นคำพูดสุภาพก็อาจจะเป็นหมิ่นประมาทได้ สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อเท็จจริง ทำให้บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความรู้ได้แน่นอนว่าหมายถึงผู้ใด แต่หากไม่มีการระบุชื่อ แต่บริบทสามารถบ่งบอกได้ว่าคือผู้ใด ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องได้ตามขั้นตอนกฎหมายได้ นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยคลิปวีดีโอ ข้อความ หรือการใช้ภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขของ ป.อาญา มาตรา 329 ดังนี้ 1.มีบุคคลที่สามและน่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง 2.ไม่ได้เพื่อป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเพื่อความเป็นธรรม […]

ใช้มือถือขณะขับรถผิดกฎหมาย มีโทษปรับ!!

“ทิพานัน” แจ้งเตือนประกาศใช้มือถือขณะขับรถต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายมีผลบังคับใช้แล้ว ช่วยลดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของสังคม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ400-1,000 บาท วันที่14 ตุลาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. 2565” ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการสูญเสียและการบาดเจ็บของพี่น้องประชาชน ซึ่งในปัจจุบันผู้ขับขี่รถมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ โดยเป็นหนึ่งในสาเหตุให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (9) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1.ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาหรือระบบกระจายเสียง จากเครื่องโทรศัพท์ โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้ง ก่อนการขับรถ ทั้งนี้ ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถ กรณีผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องถือ จับ หรือสัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานโดยประการใด ๆ ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัย ก่อนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว น.ส.ทิพานัน […]

อัตราโทษกฎหมาย “ยาเสพติดใหม่” ปรับลด เพิ่มความเป็นธรรม

ใหม่ !! กฎหมายยาเสพติด เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ปรับลดอัตราโทษ ผู้ต้องขังร้องต่อศาลขอโทษให้เบาลงได้ ประมวลกฎหมายยาเสพติด เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 สาระสำคัญ • การป้องกัน ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ • กำหนดอัตราโทษใหม่ในความผิดที่เกี่ยวกับ การผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองเพื่อเสพ อัตราโทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า ไอซ์ ยาอี เฮโรอีน LSD ผลิต นำเข้า ส่งออก / จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย  ADVERTISEMENT • จำคุกไม่เกิน 15 ปี […]

เตือน! ผิดกฎหมายห้ามซื้อขาย เพาะเลี้ยงปิรันยา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปลาปิรันยา เป็นปลาที่มีความดุร้ายมากขึ้นเมื่อเวลาหิวจัด จนถูกขนานนามว่า เพชฌฆาตแห่งลุ่มน้ำจืด นอกจากนี้ ยังสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูสืบพันธุ์จะมีการสร้างรังและวางไข่ติดกับกอของพืชน้ำ โดยแม่ปลาปิรันยาบางชนิด สามารถวางไข่ได้ถึงครั้งละประมาณ 6,000 ตัว และจะมีอายุขัยยาวนานถึง 10 ปี สำหรับประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามมิให้มีไว้ครอบครอง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด สำหรับปลาปิรันยา ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อ เนื่องจากถิ่นกำเนิดเดิมมีสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกับแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยมากนัก หากหลุดรอดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจปรับตัวและอยู่อาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยได้และจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำและสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยแล้ว ยังเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ลงไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะด้วย แต่ด้วยลวดลายที่สวยงามของปลาปิรันยา ทำให้พบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลกและปลาหายาก ซึ่งกรมประมงได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 64 ในข้อหา ครอบครองสัตว์น้ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ หรือต่อสัตว์น้ำอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำ ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ มีโทษตามมาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีปล่อยปลาปิรันยาในที่จับสัตว์น้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน […]

1 2 3 4