ทหารเกณฑ์ เฮ! ปลดประจำการมีงานทำแน่

ทหารเกณฑ์ เฮ! ปลดประจำการมีงานทำแน่ แรงงาน เตรียมฝึกอาชีพอิสระนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทหารปลดประจำการควรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีอาชีพอิสระ สำหรับสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว กระทรวงแรงงาน จึงเตรียมความพร้อมโดยส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ จำนวน 4,000 คน มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในกรุงเทพมหานคร และอีก 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี นครราชสีมา นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,088 คน ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน มีแนวทางการประกอบอาชีพ มีความพร้อมในการทำงาน หรือการศึกษาต่อ ประชาชนที่สนใจทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/vgnew เลือกหัวข้อ “อาชีพอิสระ 2022” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 […]

สร้างอาชีพด้วยสมุนไพรไทย

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยว โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้คนทุกกลุ่มมีงานทำ มีการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน  ให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอนาคต สอดรับประเทศไทย 4.0 มีการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพอิสระให้กับแรงงาน กรมพัฒนา ฝีมือแรงงานมีภารกิจในการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุ่มให้มีทักษะในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจพัฒนากำลังแรงงานด้านอุตสากรรมบริการสุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย   รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังแรงงาน  จึงได้จัดฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาฝึก […]