15904

เผย พ.ร.บ. พืชกระท่อม ปกป้องผู้ค้า ส่งเสริมการส่งออก

เลขา ป.ป.ส. เผย พ.ร.บ. พืชกระท่อม พร้อมออก ปกป้องผู้ค้ากระท่อมไทย จำกัดการนำเข้า ส่งเสริมการส่งออกเล็งสร้างเม็ดเงินจากตลาดโลก วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการกำกับดูแลพืชกระท่อม โดยเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. มีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สถานะปัจจุบัน ของร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ใกล้มีผลบังคับใช้แล้ว รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจและการใช้ตามวิถีชุมชน และกำหนดมาตรการคุ้มครองไม่ให้บุคคลได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมหรือใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด เช่น ห้ามขายให้กับเด็ก-สตรีมีครรภ์ และห้ามขายในสถานศึกษา การขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกพืชกระท่อม นอกจากนั้น ยังมีมาตรการสำคัญในการป้องกันการนำเข้าต้นกระท่อม […]

รัฐบาลหนุนพืชกระท่อม ผลักดันส่งออก-ผลิตยา

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ….ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว โดยมีสาระ เป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะปลูกพืชกระท่อม การขายและการนำเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตจากคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบที่จะรับไปพิจารณาต่อไปเพื่อให้การใช้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ กระทรวงยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อสังเกตดังกล่าว และนำไปพิจารณาร่วมกันกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องนำกลับมาเสนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีต่อไป ข้อสังเกต อาทิ1.กระทรวงสาธารณสุขควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอางเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้2.รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมในทุกมิติโดยเฉพาะมิติประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชน3.สนับสนุนการส่งออกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เพราะปลูกพืชกระท่อมผู้ค้าใบกระท่อมและอุตสาหกรรมพืชกระท่อมในประเทศเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีแรก4.กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขาย วิธีการห้ามขาย หรือการห้ามขายในลักษณะอื่น นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ ขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่เกษตรกร ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายแก่เกษตรกรหลายแสนต้นไปแล้ว เพื่อให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต ในส่วนของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลส่งเสริมการสกัดสารไมทราไจนีน” (Mitragynine) ในใบกระท่อมเพื่อมาใช้ประโยชน์ทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอื่นๆ เช่น ต้านโรคซึมเศร้า บรรเทาอาการพาร์กินสัน เป็นต้น […]

ข่าวปลอม ยื่นจดทะเบียนปลูกกระท่อม

ข่าวปลอม!!!ยื่นจดทะเบียนปลูกกระท่อม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐฯ 3,500-5,000 บาท/ไร่ ได้ที่สนง.เกษตรอำเภอพื้นที่ วันที่ 14 ก.ค. 65 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ กรณีที่มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นเรื่องยื่นจดทะเบียนปลูกกระท่อม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐฯ 3,500-5,000 บาท/ไร่ ได้ที่สนง.เกษตรอำเภอพื้นที่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับยื่นจดทะเบียนปลูกกระท่อม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐฯ 3,500-5,000 บาท/ไร่ ได้ที่สนง.เกษตรอำเภอพื้นที่ ทางสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับโครงการนี้ อีกทั้งไม่มีนโยบายการแจกเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อของสำนักงาน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิด เกษตรกรและประชาชนทั่วไปโปรดระมัดระวัง ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.oae.go.th/ หรือโทร 0-2940-5550 บทสรุปของเรื่องนี้คือ : […]

หมอเตือน! กัญชา ‘โอเวอร์โดส’ ง่ายกว่ากระท่อม

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 65 นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โพสต์เตือนผ่านเฟสบุ๊ก ในการบริโภคกัญชาเปรียบเทียบกับกระท่อม โดยระบุว่า “กัญชาไม่เหมือนกระท่อมตรงที่ การบริโภคกระท่อมโดยตรงต้องใช้ปริมาณที่เยอะมากประมาณ 20-30 ใบ ถึงจะทำให้เกิดฤทธิ์แบบ opioid (เหมือนใช้ยากลุ่มเฮโรอีน) ซึ่งวิธีการที่จะทำให้เมาถึงขนาดนี้ได้ต้องกินแบบต้มเป็นหม้อ ๆ ยากมากที่คนปกติจะเคี้ยวใบทีละ 20-30 ใบ กินแบบเป็นสลัดอะไรแบบนั้น แต่สำหรับกัญชาแล้ว การบริโภคในแบบการสูดควันเข้าไปทำให้ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ดีมาก ทำให้ร่างกายได้รับ THC ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ทำให้เกิดฤทธิ์แบบ opioid ไอตัว THC ปริมาณเพียงนิดเดียวเท่านั้นสามารถทำให้เกิดฤทธิ์เมาได้ และความแตกต่างของร่างกายแต่ละคนก็ตอบสนองต่อ THC ในระดับที่แตกต่างกันมาก (wide range of bioavailability) คือประมาณว่าสูดไม่ถึง 5 ปี๊ด ก็ถึงกันแล้ว ถ้าเอาไปกินแบบน้ำมัน ก็เป็นอีกแบบที่เป็นสารสกัดเข้มข้นแล้ว โอกาสจะเกิด overdose ก็ง่ายนะครับ ในขณะเดียวกันการเข้าถึงกัญชาง่ายกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็ก เยาวชน สามารถซื้อได้ง่ายเหล้าเบียร์ ไม่มีเกราะป้องกันอะไรก่อนจะออกกฎหมาย […]

ป.ป.ส. ภาค 5 จัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย”

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ร่วมจัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดน่าน ส่งเสริมการประโยชน์จากพืชกระท่อมในทางเศรษฐกิจ วันนี้ (23 มิ.ย. 65) ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 36 และยุติธรรมพบประชาชน ณ โรงแรมน้ําทองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน โดยได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ,การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ,การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ,การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้น ในการนี้สำนักงาน ปปส. ภาค 5 […]