กรมอนามัย – IHPP ชวน กทม. ยกคุณภาพชีวิตคนกรุง

กรมอนามัย – IHPP ชวน กทม. ยกคุณภาพชีวิตคนกรุง เร่งพัฒนาเมืองควบคู่สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อสุขภาพดี กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข เผยผลการวิจัยสำคัญเกี่ยวกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนเมือง ในด้านการออกแบบเมือง การส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน โดยกรมอนามัย และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เสนอเร่งพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ของคนกรุงเทพฯ ผ่านการพัฒนาเมือง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การออกแบบเมืองที่ดี (urban design) เป็นรากฐานต่อการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพลเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกรมอนามัย ให้ความสำคัญต่อปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ สุขอนามัย และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมือง มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัจจัยคุกคามทางสุขภาพ หลายด้าน โดยกรมอนามัยได้ติดตามสถานการณ์กิจกรรมทางกายคนไทย ปี 2564 สำรวจโดยสำนักงาน สถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยร้อยละ 72 มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอจะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง […]

กรุงเทพฯ คว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดใน Southeast Asia

เว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ยกกรุงเทพฯ เป็นอันดับหนึ่ง Best Cities in Southeast Asiaนอกจากนี้ เกาะภูเก็ต และสมุยได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ประเภท Best Islands in Southeast Asia วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สุดปลื้มหลังเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ได้คะแนนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Cities in Southeast Asia 2022) ด้านเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia 2022) […]

กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก

ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค. 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตรวนาราม เมื่อ​วันที่​ 2 มิถุนายน 2565 คณะพระธรรมจาริก นำผู้ที่จะบรรพชา อุปสมบท จำนวน 174 รูป/คน บวชพระ 79 รูป บรรพชาสามเณร 95 รูป กราบขอขมา พระเทพกิตติเวที,ดร. ประธานคณะพระธรรมจาริก โดยมีพระวิมลมุนี กล่าวถวายรายงาน พระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.ถวายมุทิตาสักการะ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถวายมุทิตาสักการะข้อคิดและให้โอวาท ณ ลานหน้าพระอุโบสภ วัดเบจมบพิตรดุสิตรวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.