72872

(มีคลิป) กสทช. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

กสทช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชาญวิทย์ โวหาร นักวิชาการนโยบายและแผนอาวุโสเชี่ยวชาญ สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีผู้นำเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภาคเหนือตอนบนและตอนกลาง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมการอบรมฯ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเห็นของเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการทำงานของเครือข่ายและสำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการลงพื้นที่ในจังหวัดนำร่องเพื่อค้นหาเครือข่ายต้นแบบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้นำเครือข่ายการดำเนินงานด้านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายต่อไป นายชาญวิทย์ โวหาร กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีการนำไปประยุกต์ใช้ ที่หลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เกิดทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ […]

เตือนสื่อมวลชน เสนอข่าว-ภาพกราดยิง ’ฝ่าฝืนจริยธรรม-ละเมิด กม.’

“กสทช.-กสม.” เตือนสื่อมวลชน เสนอข่าว-ภาพกราดยิง’ฝ่าฝืนจริยธรรม-ละเมิด กม.’ “…การพยายามให้รายละเอียดของบุพการีหรือบุคคลใกล้ชิด ของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมถึงการพยายามสัมภาษณ์บุพการีหรือผู้ปกครอง ของเด็กหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผู้เสียหายย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560…” หลังจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.หนองบัวลำภู จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 36 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กเล็ก และจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา สื่อมวลชนมักจะถูกตั้งคำถามถึงการนำเสนอข่าวในลักษณะเผยแพร่ความรุนแรงบ่อยครั้ง โดยครั้งนี้หน่วยงาน 3 หน่วย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้ออกแถลงการณ์ถึงสื่อมวลชน มีใจความสำคัญ ดังนี้ กสทช. : ระวังการให้สัมภาษณ์ผู้สูญเสีย ผศ.ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการโทรทัศน์ ความว่า ตามที่ปรากฏเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ […]

ประชุม Airspace Users -ANSP Meeting 2565 และการเสวนาฯ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดการประชุม Airspace Users -ANSP Meeting 2565 และการเสวนา Thailand UTM Forum 2022 การใช้งานระบบ OpenSky เพื่อขออนุญาต ทำการบิน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฎิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นประธานการประชุม Airspace Users – ANSP Meeting ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของ บวท. แก่ผู้ใช้บริการห้วงอากาศ และรับทราบข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ห้วงอากาศในทุกมิติเพื่อที่นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ๆ และพร้อมรองรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบิน โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น โครงการพัฒนาห้วงอากาศที่มีความซับซ้อนของการจราจรทางอากาศ หรือ […]

ประชุม Focus Group การกำกับดูแลสื่อ และจริยธรรมสื่อมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางในการจัดกิจกรรมและแผนการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชน และเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการส่งเสริมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลไกการกํากับดูแลกันเอง ในการดำเนินโครงการฯ มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ผู้ประกอบการสื่อและสมาคมวิชาชีพสื่อในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มหาสารคาม พัทยา ภูเก็ตและกรุงเทพฯ สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรีล่า โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

เปิดโครงการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด เป็นฐานผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดทั่วประเทศ วันที่ 14 กันยายน 2565 นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ​ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด เป็นฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเปิดโครงการ พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสด ไปยังโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ครูปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 81 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,200 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กสทช. สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ […]

สั่งปรับเครือข่ายมือถือ 1 ล้าน หากไม่ลงทะเบียนซิมการ์ด

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยกระดับแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตั้งค่าปรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ล้านบาท หากไม่สามารถจัดการการลงทะเบียน SIM Card ให้ถูกต้องตามประกาศ กสทช. ภายใน 30 วัน ซึ่งผู้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดมากกว่า 5 เลขหมาย จะต้องไปแสดงตนที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำซิมไปใช้ในการหลอกลวงประชาชน มากไปกว่านั้น คณะทำงานพหุภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งโทรศัพท์ (Call Center) และข้อความสั้น (SMS) หลอกลวง ได้มีมติเสนอแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1)ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 (ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง) และแบบที่ 3 (มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) หาวิธีการเพิ่มเครื่องหมาย + นำหน้าทุกสายที่มีโทรมาจากต่างประเทศ 2)ให้เพิ่มช่องทาง USSD ให้ประชาชนสามารถเลือกไม่รับสาย โทรเข้าจากต่างประเทศตามความสมัครใจ 3)พัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจสอบและสกรีนเบอร์ ที่มีแนวโน้มจะเป็นเบอร์มิจฉาชีพ ลักษณะเดียวกับ Whoscall เพื่อป้องกันเบอร์ที่น่าสงสัยโทรเข้ามารบกวน โดยจะพัฒนาจากแอปพลิเคชัน “กันกวน” เดิมของ กสทช. 4)ให้ กสทช. […]

1 2