มทร.ล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมกันปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา​ เทิดไท้พระพันปีหลวง สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การสืบสานรักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญของข้าวไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ช่วยเหลือ ปชช. ในทุกโอกาส เพราะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 1630 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายจ๋อม ไม่มีชื่อสกุล อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 0/89 หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และหัวใจหยุดเต้น โดยอากาศยานได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก สนาม […]

การฝึกผสมกองทัพบกไทย ร่วมกับ กองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย

การฝึกผสมกองทัพบกไทย ร่วมกับ กองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย รหัส Chapel Gold 2022 กองทัพบกไทย ร่วมกับ กองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้รหัส “Chapel Gold 2022” ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการฝึกตามโครงการฝึกระหว่างหน่วยของกองทัพบกไทย กับกองทัพมิตรประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2569 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 313 นาย ประกอบด้วย ฝ่ายไทย จำนวน 193 นาย และฝ่ายเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 120 นาย […]

มทบ.27 จัด “Open House เปิดบ้านทหารใหม่”

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารกองประจำการ ผลัด 1/65 ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านหลังที่ 2 ของของบุตรหลาน ก่อนลาพักกลับภูมิลำเนา ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของทหารใหม่ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า/ท่าอาวุธ การฝึกยิงปืนฉับพลัน,และการฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทย เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึก ,ชมวีดีทัศน์การฝึกของทหารใหม่ ความเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพและระเบียบวินัยของทหารใหม่หลังจากการเป็นพลเรือนสู่ทหารกองประจำการ และพิธีมุทิตาจิตของทหารใหม่ต่อบุพการี ต่อจากนั้น มัคคุเทศก์น้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พาพี่ๆทหารใหม่และผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้เยี่ยมชม อนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม, กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยร่วมทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและได้ร่วมเพาะกล้าเมล็ดพันธ์ุผัก ,ชมการสาธิตกระโดดหอสูง 34 ฟุต,แวะชมแพะดนตรี เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน อาทิ สถานที่ฝึก โรงนอนทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงคลาสสิคแบนด์จัดแสดงดนตรี และนำครัวสนามประกอบอาหารให้ น้องทหารใหม่และผู้ปกครองได้ได้รับประทานร่วมกัน […]

ชวนชาวเพชรบูรณ์ จำหน่าย และซื้อสินค้าทางการเกษตรราคาถูก

เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำหน่ายและซื้อสินค้าทางการเกษตรราคาถูก ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีนโยบายในการดำเนินการตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และราคาตกต่ำ มาโดยตลอดนั้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวเพชรบูรณ์ เปิดพื้นที่ค่ายฯ ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ และของเครือข่ายเกษตรกรแนวร่วมโครงการฯ วางจำหน่ายในราคาถูก ณ สถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง บริเวณลานพื้นแข็งด้านหน้าอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงสถานการณ์พืชผักราคาสูง และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความสุข มีรอยยิ้มและมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก ที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 330 […]