พิธีทำบุญและสืบชะตา ครบรอบ 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี และ วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดดับภัย จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม […]

อบรมการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ศูนย์บริการพยาบาล มช. เปิดการอบรมการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และ คุณนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความชำนาญเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แก่พยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำการรักษาพยาบาลระยะเฉียบพลัน การฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยและครวบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในระยะเฉียบพลันระยะวิกฤต ระยะฟื้นฟู ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งออกแบบสิ่งแวดล้อมที่บ้าน […]

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล มช. ชั้นปีที่ 3 และ 4

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล มช. ชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.ปินนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น พิธีดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID Free Setting) ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม […]

พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรทุกชั้นปีของคณะฯ ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ภายในพิธีตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ พร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อาชีพของครูเปรียบดั่งเรือจ้างมีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ แต่คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน มีความใฝ่ใจในการศึกษา เชื่อฟัง และ ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม […]