โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะศาสนิกสัมพันธ์จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะศาสนิกสัมพันธ์จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความรักความสามัคคียอมรับในศาสนาที่นับถือต่างกัน และอยู่ร่วมกันได้ในสังคม วันนี้ (2 ก.ค. 65) ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักความสามัคคียอมรับในศาสนาที่นับถือต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม โดยมีนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงคณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วม นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความสมานฉันท์ของทั้ง 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยใช้มิติทางศาสนาในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ต่างกันในชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการปลูกฝังให้อยู่ร่วมกันในสังคมโดยปกติสุข ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละศาสนิกชน […]